Thông báo
CÁC MỐC THỜI GIAN QUAN TRỌNG - HỌC KỲ HÈ, NĂM HỌC 2019-2020- Trường đại học kinh tế tài chính TP.HCM
Thông báo V/v bổ sung điều kiện chuẩn đầu ra Tin học cho sinh viên ĐH, CĐ hệ chính quy khóa 2016 - Trung tâm hỗ trợ học vụ- Trường đại học kinh tế tài chính TP.HCM
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO SONG BẰNG, SONG NGÀNH - trường đại học kinh tế tài chính -TP.HCM
Thông báo v/v đăng ký chọn chuyên ngành dành cho sinh viên khóa 2018 - Trung tâm hỗ trợ học vụ - Phòng đào tạo - Trường đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM
UEF triển khai khảo sát sinh viên về chất lượng phục vụ và hỗ trợ của trường - Trung tâm hỗ trợ học vụ - Trường Đại học Kinh tế Tài chính TP.HCM
Thông báo v/v phúc khảo kết quả thi kết thúc học phần HK1B, NH 2019-2020, Trung tâm hỗ trợ học vụ, Trường đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM
Sinh viên toàn trường sẽ đi học trở lại từ ngày 04/05/2020. Sinh viên Khóa 2016 cũng sẽ đi thực tập tốt nghiệp từ ngày 04/05/2020 - Trung tâm Hỗ trợ học vụ - Trường...
Hành trang thực tập của "Từ giảng đường đến khởi nghiệp 2020" Trường đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM
điều kiện xét và công nhận tốt nghiệp - Trung tâm hỗ trợ học vụ - Trường đại học kinh tế Tài Chính TP.HCM
UEF thông báo về thời gian thực tập tốt nghiệp của sinh viên khóa 2016 - Trung tâm hỗ trợ học vụ - Trường đại học Kinh tế tài chính TP.HCM