Thông báo
NHỮNG LƯU Ý QUAN TRỌNG - DÀNH CHO SINH VIÊN KHÓA 2017- Trung tâm hỗ trợ học vụ - Trường đại học kinh tế tài chính TP.HCM
TÂN SINH VIÊN KHÓA 2020 LƯU Ý KỲ KIỂM TRA TRÌNH ĐỘ TIẾNG ANH - ĐỢT 1: NGÀY 13/09/2020- trung tâm hỗ trợ học vụ - Trường đại học kinh tế tài chính TP.HCM
KẾ HOẠCH TỐT NGHIỆP (KHÓA 2017) BẬC ĐẠI HỌC, HỆ CHÍNH QUY, NĂM HỌC 2020-2021 - TRUNG TÂM HỖ TRỢ HỌC VỤ - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TÀI CHÍNH TP.HCM
Thông báo về việc tổ chức học môn Giáo dục quốc phòng - an ninh - Trung tâm hỗ trợ học vụ - Phòng Đào Tạo - Trường đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM
Thông báo V/v bổ sung điều kiện chuẩn đầu ra Tin học cho sinh viên Đại học, hệ chính quy khóa 2017
CÁC MỐC THỜI GIAN QUAN TRỌNG - HỌC KỲ HÈ, NĂM HỌC 2019-2020- Trường đại học kinh tế tài chính TP.HCM
Thông báo V/v bổ sung điều kiện chuẩn đầu ra Tin học cho sinh viên ĐH, CĐ hệ chính quy khóa 2016 - Trung tâm hỗ trợ học vụ- Trường đại học kinh tế tài chính TP.HCM
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO SONG BẰNG, SONG NGÀNH - trường đại học kinh tế tài chính -TP.HCM
Thông báo v/v đăng ký chọn chuyên ngành dành cho sinh viên khóa 2018 - Trung tâm hỗ trợ học vụ - Phòng đào tạo - Trường đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM
UEF triển khai khảo sát sinh viên về chất lượng phục vụ và hỗ trợ của trường - Trung tâm hỗ trợ học vụ - Trường Đại học Kinh tế Tài chính TP.HCM