Học thuật
Business, Success, and Happiness - Khoa Kinh tế - Trường Đại học Kinh tế - Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh - UEF
Mediating roles of customer satisfaction and customer trust in building brand loyalty.