Hội thảo khoa học

Thư mời viết bài hội thảo "Nguồn nhân lực cho nền kinh tế Việt Nam trong bối cảnh công nghệ số"

25/10/2019

THƯ MỜI
(V/v: Viết bài cho hội thảo khoa học)

Kính gửi:

 • Các nhà kinh tế, các nhà quản trị, các chuyên gia;
 • Các nhà nghiên cứu, các giảng viên;
 • Các học viên cao học, nghiên cứu sinh.

Sự phát triển của công nghệ số đã tác động sâu sắc đến đời sống xã hội, vừa là cơ hội, vừa là thách thức đối với nền kinh tế. Bối cảnh mới này tác động làm thay đổi nhu cầu của nền kinh tế về tiêu chuẩn, chất lượng nguồn nhân lực, từ đó, đặt ra những yêu cầu cấp thiết đổi mới công tác đào tạo, chuẩn bị đội ngũ nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước. Bên cạnh đó, việc ứng dụng tiến bộ công nghệ số cũng làm thay đổi sâu sắc mô hình, phương thức quản trị nhân sự trong tất cả các tổ chức, doanh nghiệp.
Khoa Kinh Tế, Trường Đại học Kinh tế - Tài chính thành phố Hồ Chí Minh (UEF) tổ chức hội thảo khoa học “Nguồn nhân lực cho nền kinh tế Việt Nam trong bối cảnh công nghệ số” nhằm tạo diễn đàn để các nhà nghiên cứu, các giảng viên, các nhà quản lý đặc biệt là các nhà doanh nghiệp trao đổi kết quả nghiên cứu, nhận diện thách thức của bối cảnh chuyển đổi công nghệ số, từ đó, đề xuất những giải pháp nhằm đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực cũng như thay đổi hoạt động quản trị nhân sự.
Hội thảo dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 26/12/2019 tại phòng họp Trường Đại học Kinh tế – Tài chính TP. HCM – 276 Điện Biên Phủ, Phường 17, Quận Bình Thạnh, TP. HCM.
Ban tổ chức hội thảo trân trọng kính mời các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, các nhà quản lý, chuyên gia, các giảng viên và các anh chị học viên cao học, nghiên cứu sinh tham gia viết bài liên quan đến chủ đề nói trên. Bài viết tập trung (nhưng không giới hạn) vào các nội dung chính sau:

 1. Tác động của công nghệ số đến nền kinh tế và nhu cầu nguồn nhân lực của nền kinh tế;
 2. Các xu hướng đổi mới hoạt động quản trị nhân sự trong bối cảnh công nghệ số;
 3. Ứng dụng công nghệ số trong đổi mới đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế.

Yêu cầu và thể lệ gửi bài viết khoa học:

 • Đặt tên file bài viết: hoithaokhoakinhte_tên tác giả_tên bài viết (rút gọn bằng 1 từ khóa chủ đề bài viết);
 • Ngôn ngữ: Tiếng Việt;
 • Hình thức và kết cấu bài viết: Theo chuẩn bài viết đăng tạp chí khoa học (xem phụ lục đính kèm);
 • Hạn cuối gửi bài: 11 giờ 30 phút ngày 26/11/2019;
 • Thời gian thẩm định và chỉnh sửa: 27/11/2019 đến 18/12/2019;
 • In ấn và phát hành kỷ yếu: 19/12/2019 – 25/12/2019;
 • Địa chỉ liên hệ và gửi bài:

Ban Tổ Chức
Hội Thảo Khoa Học Khoa Kinh Tế UEF
htkh.khoakinhte@uef.edu.vn
Khoa Kinh Tế, Trường Đại học Kinh tế - Tài chính thành phố Hồ Chí Minh (UEF) trân trọng thông báo và mong nhận được bài viết của các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, nhà quản lý, chuyên gia, các giảng viên và học viên.
Trân trọng.

TM. BAN TỔ CHỨC HỘI THẢO
TRƯỞNG BAN

TS. NHAN CẨM TRÍ


Phụ lục:
QUY ĐỊNH VỀ HÌNH THỨC VÀ KẾT CẤU BÀI VIẾT
Trang 1: Giới thiệu thông tin (Cover page)

 • Ngày gửi bài
 • Tên tác giả
 • Học hàm/ học vị
 • Nơi công tác
 • Thông tin liên lạc: Địa chỉ, Email, Điện thoại
 • Lĩnh vực nghiên cứu sâu của tác giả
 • Tên bài viết
 • Thuộc chủ đề (chọn trong nội dung gợi ý)
 • Lĩnh vực nghiên cứu của bài viết
 • Số từ của bài viết
 • Một đoạn viết ngắn (khoảng 5 dòng) mô tả bối cảnh xuất xứ bài viết, những đóng góp mới vào lĩnh vực nghiên cứu.

Từ trang 2: Nội dung và hình thức bài viết

 • Tựa bài viết (Title): Từ 10 đến 15 từ phản ảnh trực tiếp nội dung bài viết, trình bày bằng 2 thứ tiếng (Việt và Anh), được viết IN HOA, IN ĐẬM, CANH GIỮA TRANG;
 • Tóm tắt (Abstract): Viết ngắn gọn thành một đoạn văn (150 – 200 từ) trình bày bằng 2 thứ tiếng (Việt và Anh), phản ảnh khái quát nội dung chính của bài viết và thể hiện rõ những kết quả, đóng góp, điểm mới của bài viết;
 • Từ khóa (Keywords): Tác giả cần đưa 3-5 từ khóa thể hiện đặc trưng cho chủ đề của bài viết, xếp theo thứ tự alphabet và bằng 2 thứ tiếng (Việt và Anh);
 • Kết cấu phần nội dung chính: có 5 phần chính
 1. Giới thiệu/ Đặt vấn đề (Introduction): Cần nêu rõ: Lý do thực hiện nghiên cứu, tầm quan trọng của chủ đề nghiên cứu; Xác định vấn đề nghiên cứu; Nội dung chính mà bài viết tập trung giải quyết;
 2. Cơ sở lý thuyết và phương pháp nghiên cứu (Literature Review/Theoretical Framwork and Methods);
 3. Kết quả và thảo luận (Results and Discussion);
 4. Kết luận và Khuyến nghị giải pháp (Conclutions or/and Policy Implications);
 5. Tài liệu tham khảo (Reference);
 • Hình thức trình bày:
 1. Ngôn ngữ: Tiếng Việt;
 2. Độ dài 8-15 trang A4, font chữ: Time New Roman, cỡ chữ 12, canh lề: 2,5cm, cách dòng 1,5;
 3. Đánh số tiêu đề bằng chữ số Ả rập tối đa 2 cấp (cấp 1: 2.1. , cấp 2: 2.1.1. ). Tiêu đề cấp 1 in nghiêng và đậm. Tiêu đề cấp 2 in nghiêng;
 4. Trình bày hình, bảng, trích dẫn trong bài (intext reference), danh mục tài liệu tham khảo (Reference List), viết tắt, viết hoa, định dạng ngày tháng, định dạng con số, đơn vị tiền tệ phải nhất quán và theo đúng chuẩn của bài viết khoa học. Lưu ý: Không sử dụng phụ chú cuối trang (Footnote).
TIN LIÊN QUAN