Nghiên cứu khoa học của Giảng viên

Thông báo tổ chức hội thảo "“Khởi nghiệp, sáng tạo ở Việt Nam: Cơ hội và thách thức”

24/04/2019

THƯ MỜI
(V/v: Viết bài cho hội thảo khoa học)
Kính gửi:
                                         - Các nhà kinh tế, các nhà quản trị, các chuyên gia;
                                         - Các nhà nghiên cứu, các giảng viên;
                                      - Các học viên, sinh viên có ý tưởng kinh doanh, dự án khởi nghiệp.
Trong những năm gần đây, làn sóng khởi nghiệp đã và đang phát triển mạnh mẽ trong cộng đồng doanh nghiệp và thế hệ trẻ Việt Nam. Tuy nhiên, môi trường vĩ mô và vi mô, các điều kiện cho khởi nghiệp giúp bảo đảm tính ổn định, độ sẵn sàng nhằm kích thích sáng tạo vẫn còn gặp nhiều vướng mắc. Hoàn thiện các điều kiện cho khởi nghiệp, trong đó chú trọng các chính sách có vai trò “bệ đỡ” là yêu cầu bức thiết nhất, giúp cộng đồng khởi nghiệp Việt Nam vươn lên và phát triển mạnh mẽ.
Khoa Kinh Tế, Trường Đại học Kinh tế - Tài chính thành phố Hồ Chí Minh (UEF) tổ chức hội thảo “Khởi nghiệp, sáng tạo ở Việt Nam: Cơ hội và thách thức” nhằm tạo diễn đàn để các nhà nghiên cứu, các giảng viên, các nhà quản lý, các doanh nghiệp và đặc biệt là các bạn sinh viên có dự án khởi nghiệp trao đổi kết quả nghiên cứu, thảo luận quan điểm về các vấn đề liên quan đến cơ hội và thách thức trong quá trình khởi nghiệp, sáng tạo ở Việt Nam.
Hội thảo dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 25/07/2019 tại phòng họp Trường Đại học Kinh tế – Tài chính TP. HCM – 276 Điện Biên Phủ, Phường 17, Quận Bình Thạnh, TP. HCM.
Ban tổ chức hội thảo trân trọng kính mời các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, các nhà quản lý, chuyên gia, các giảng viên và các học viên, sinh viên tham gia viết bài liên quan đến chủ đề nói trên. Bài viết tập trung (nhưng không giới hạn) vào các chủ đề cụ thể sau:
 1. Kinh nghiệm khởi nghiệp, sáng tạo của các quốc gia trên thế giới;
 2. Tác động toàn cầu hóa và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đến môi trường khởi nghiệp, sáng tạo;
 3. Cơ chế và chính sách đối với hoạt động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo:
 • Thủ tục hành chính cho khởi nghiệp sáng tạo của các doanh nghiệp;
 • Cơ chế tài chính cho khởi nghiệp, sáng tạo;
 • Các chính sách mang tính “bệ đỡ” khác.
 1. Đổi mới quản trị doanh nghiệp hỗ trợ các hoạt động khởi nghiệp, sáng tạo;
 2. Đổi mới đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cho khởi nghiệp, sáng tạo;
 3. Ứng dụng công nghệ thông và khởi nghiệp, sáng tạo;
 4. Ngoài ra, có thể lựa chọn những vấn đề khác có liên quan đến chủ đề hội thảo.
                                                                   
Yêu cầu và thể lệ gửi bài tham luận:
 • Đặt tên file bài viết: hoithaokhoakinhte_tên tác giả_tên bài viết (rút gọn bằng 1 từ khóa chủ đề bài viết)
 • Ngôn ngữ: Tiếng Việt;
 • Hình thức và kết cấu bài viết: Theo chuẩn bài viết đăng tạp chí khoa học (xem phụ lục đính kèm);
 • Hạn cuối gửi bài: 11 giờ 30 phút ngày 18/06/2019;
 • Thời gian thẩm định và chỉnh sửa: 19/06/2019 đến 18/07/2019;
 • In ấn và phát hành kỷ yếu: 19/07/2018 – 24/07/2019;
 • Địa chỉ liên hệ và gửi bài:
ThS Nguyễn Duy Thái – Thư ký hội thảo
ĐT: 0909 288 246
Email: thaind@uef.edu.vn
Khoa Kinh Tế, Trường Đại học Kinh tế - Tài chính thành phố Hồ Chí Minh (UEF) trân trọng thông báo và mong nhận được sự tham gia viết bài của các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, nhà quản lý, chuyên gia, các giảng viên và học viên, sinh viên.
Trân trọng.
                                                                                 TM. BAN TỔ CHỨC HỘI THẢO
                                                                                                  TRƯỞNG BAN
TS. NHAN CẨM TRÍ

 
 
Phụ lục:
QUY ĐỊNH VỀ HÌNH THỨC VÀ KẾT CẤU BÀI VIẾT
Trang 1: Giới thiệu thông tin (Cover page)
 • Ngày gửi bài
 • Tên tác giả
 • Học hàm/ học vị
 • Nơi công tác
 • Thông tin liên lạc: Địa chỉ, Email, Điện thoại
 • Lĩnh vực nghiên cứu sâu của tác giả
 • Tên bài viết
 • Thuộc chủ đề (chọn trong nội dung gợi ý)
 • Lĩnh vực nghiên cứu của bài viết
 • Số từ của bài viết
 • Một đoạn viết ngắn (khoảng 5 dòng) mô tả bối cảnh xuất xứ bài viết, những đóng góp mới vào lĩnh vực nghiên cứu.
Từ trang 2: Nội dung và hình thức bài viết
 • Tựa bài viết (Title): Từ 10 đến 15 từ phản ảnh trực tiếp nội dung bài viết, trình bày bằng 2 thứ tiếng (Việt và Anh), được viết IN HOA, IN ĐẬM, CANH GIỮA TRANG;
 • Tóm tắt (Abstract): Viết ngắn gọn thành một đoạn văn (150 – 200 từ) trình bày bằng 2 thứ tiếng (Việt và Anh), phản ảnh khái quát nội dung chính của bài viết và thể hiện rõ những kết quả, đóng góp, điểm mới của bài viết;
 • Từ khóa (Keywords): Tác giả cần đưa 3-5 từ khóa thể hiện đặc trưng cho chủ đề của bài viết, xếp theo thứ tự alphabet và bằng 2 thứ tiếng (Việt và Anh);
 • Kết cấu phần nội dung chính: có 5 phần chính
 1. Giới thiệu/ Đặt vấn đề (Introduction): Cần nêu rõ: Lý do thực hiện nghiên cứu, tầm quan trọng của chủ đề nghiên cứu; Xác định vấn đề nghiên cứu; Nội dung chính mà bài viết tập trung giải quyết;
 2. Cơ sở lý thuyết và phương pháp nghiên cứu (Literature Review/Theoretical Framwork and Methods);
 3. Kết quả và thảo luận (Results and Discussion);
 4. Kết luận và Khuyến nghị giải pháp (Conclutions or/and Policy Implications);
 5. Tài liệu tham khảo (Reference);
 • Hình thức trình bày:
 1. Ngôn ngữ: Tiếng Việt;
 2. Độ dài 8-15 trang A4, font chữ: Time New Roman, cỡ chữ 12, canh lề: 2,5cm, cách dòng 1,5;
 3. Đánh số tiêu đề bằng chữ số Ả rập tối đa 2 cấp (cấp 1: 2.1. , cấp 2: 2.1.1. ). Tiêu đề cấp 1 in nghiêng và đậm. Tiêu đề cấp 2 in nghiêng;
 4. Trình bày hình, bảng, trích dẫn trong bài (intext reference), danh mục tài liệu tham khảo (Reference List), viết tắt, viết hoa, định dạng ngày tháng, định dạng con số, đơn vị tiền tệ phải nhất quán và theo đúng chuẩn của bài viết khoa học. Lưu ý: Không sử dụng phụ chú cuối trang (Footnote).
TIN LIÊN QUAN