Giới thiệu

Cơ cấu tổ chức

07/09/2020

Nhân sự Khoa Tài chính - Kế toán

Nhân sự Chức vụ Email liên hệ
Lãnh đạo khoa
TS. Hà Thị Thủy Trưởng Khoa
Trưởng ngành Kế toán
thuyht@uef.edu.vn
TS. Tăng Mỹ Sang Phó trưởng khoa
Trưởng ngành Tài chính – Ngân hàng
sangtm@uef.edu.vn
ThS. Nguyễn Thanh Lâm  Phó trưởng khoa
Trưởng ngành Kiểm toán 
lamnt2@uef.edu.vn
Thư ký khoa
Cô Võ Kháng Giang Thư ký giangvk@uef.edu.vn
Cô Hoàng Tỉnh Vi Thư ký viht@uef.edu.vn
Cô Nguyễn Vân Anh Thư ký anhnv@uef.edu.vn
Thầy Lê Hoàng Minh Huy Thư ký huylhm@uef.edu.vn
TIN LIÊN QUAN