Giới thiệu

Giới thiệu chung

07/09/2020
Quá trình hình thành và phát triển khoa chuyên ngành
Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP. HCM (UEF) được thành lập theo Quyết định số 1272/QĐ-TTg ngày 24 tháng 9 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ. Trường tổ chức và hoạt động theo mô hình trường đại học tư thục, tuân thủ theo các quy định hiện hành về giáo dục đại học và các quy định khác của pháp luật. UEF được Bộ Giáo dục & Đào tạo cho phép tuyển sinh và đào tạo khóa đầu tiên vào tháng 02/2008, triển khai hoạt động đào tạo gắn liền triết lý Chất lượng - Hiệu quả - Hội nhập. Trong giai đoạn 2007-2014, Nhà trường triển khai đào tạo 4 ngành trình độ đại học, trong đó, có ngành Tài chính – Ngân hàng và Kế toán. Từ 2015 đến nay, UEF phát triển rộng quy mô đào tạo trong đó có 01 ngành đào tạo trình độ tiến sĩ, 03 ngành trình độ thạc sĩ và hơn 20 ngành trình độ cử nhân.
Khoa Tài chính - Kinh doanh tiền tệ được thành lập vào ngày 01/10/2007 theo Quyết định số 09/QĐ-HĐQT của Chủ tịch HĐQT, đến năm 2014 được đổi tên thành Khoa Tài chính - Kế toán. Năm 2017 Khoa Tài chính – Kế toán và Khoa Quản trị kinh doanh sáp nhập thành Khoa Kinh tế theo Quyết định số 07/QĐ-HĐQT ngày 29/08/2017 của Chủ tịch HĐQT. Ngày 31/08/2020, Hội dồng trường ban hành Quyết  định số 16/QĐ-HĐT về việc thành lập Khoa Tài chính – Thương mại tách ra từ Khoa Kinh tế. Khoa Tài chính – Thương mại quản lý công tác tổ chức đào tạo các ngành:
  • Kế toán;
  • Kinh doanh thương mại;
  • Tài chính – Ngân hàng.

Quá trình phát triển các chương trình đào tạo
UEF áp dụng chương trình đào tạo (CTĐT) tiên tiến được tham khảo từ CTĐT của các nước trên thế giới, đồng thời tăng cường đào tạo thực tế, tạo điều kiện cho sinh viên tham quan, thực tập, kiến tập tại các doanh nghiệp, các công ty đa quốc gia để sinh viên có nhiều cơ hội tiếp cận thực tiễn và ứng dụng lý thuyết vào thực tế công việc. Sau hơn 10 năm hình thành và phát triển, Nhà trường đã đạt được những thành quả nhất định trong công tác giáo dục - đào tạo, được sinh viên tin tưởng và được xã hội công nhận. 
CTĐT ngành Tài chính – Ngân hàng (2007) và Kế toán (2008) là hai chương trình được ban hành đầu tiên của UEFNăm 2014, các CTĐT được hoàn thiện theo Thông tư 23/2014/TT-BGDĐT ngày 18/7/2014 của BGDĐT quy định về đào tạo chất lượng cao trình độ đại học. Năm 2015, do thay đổi về cơ cấu tổ chức  nên chương trình đào tạo được thay đổi và xây dựng phù hợp với Thông tư 07/2015/TT-BGDĐTNăm 2018, Khoa tiếp tục phát triển chương trình của năm 2015 nhưng được cập nhật, điều chỉnh theo hướng quốc tế hoá với mục tiêu đào tạo và CĐR cụ thể thông qua ma trận các kỹ năng và các học phần trong CTĐT, phương pháp đánh giá hiệu quả, cùng với nhiều học phần mới gắn liền với sự phát triển của ngành, phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất của Trường và phù hợp với tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục. Hàng năm, chương trình được rà soát, cập nhật dựa trên ý kiến khảo sát từ các bên liên quan và được đánh giá, nghiệm thu bởi hội đồng khoa học. Năm 2019, Khoa tiếp tục phát triển CTĐT ngành Kinh doanh thương mại và bắt đầu mở tuyển sinh, đào tạo từ 2020.
 
TIN LIÊN QUAN