Nghiên cứu Khoa học Giảng viên
UEF đẩy mạnh quốc tế hóa và số hóa trong đào tạo lĩnh vực Tài chính - Kế toán - Kiểm toán
UEF nghiệm thu thành công đề tài nghiên cứu khoa học về IFRS trong lĩnh vực kế toán của giảng viên
Đề tài nghiên cứu về lĩnh vực thuế quan trong ngành thủy sản của giảng viên UEF được nghiệm thu
Khoa Tài chính - Thương mại thảo luận nhiều vấn đề cấp thiết trong Hội thảo nghiên cứu khoa học
Chiều ngày 17/1, UEF đã tiến hành nghiệm thu và thông qua đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở cho nhóm tác giả gồm: ThS. Tăng Mỹ Sang - Chủ nhiệm đề tài, ThS. Nguyễn...