Thông báo Thông tin đào tạo

Kế hoạch đăng ký môn học Học kỳ 1- Năm học 2020-2021, đợt bố sung

03/12/2016
Căn cứ nguyện vọng đăng ký học phần của sinh viên, Phòng Đào tạo thông báo kế hoạch về việc đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2020-2021, đợt bổ sung. Cụ thể như sau:
1. Hình thức đăng ký: trực tuyến.
  • Truy cập vào cổng thông tin đào tạo tại địa chỉ daotao.uef.edu.vn
  • Hoặc vào trang chủ của UEF www.uef.edu.vn ð đăng nhập vào tài khoản cá nhân ð vào cổng đăng ký học phần.
2. Đối tượng đăng ký: Sinh viên hệ đào tạo chính quy bậc đại học.
3. Thời gian đăng ký bổ sung: từ 8h00 ngày 15/12/2020 đến 16h30 ngày 16/12/2020.
  • Để đáp ứng nguyện vọng của sinh viên, Nhà trường có mở một số lớp học phần bổ sung cho sinh viên đăng ký.
  • Sinh viên căn cứ vào thời khóa biểu đã có, đăng ký bổ sung, chọn học phần phù hợp (Lưu ý: chọn đúng mã học phần, tên học phần, học bằng tiếng Việt hoặc tiếng nước ngoài Anh, Nhật, Hàn quốc, Trung quốc,… tham khảo CTĐT của khóa mình tại
https://www.uef.edu.vn/daotao/chuong-trinh-dao-tao/dai-hoc-chinh-quy-8126;)
  • Đối với môn Giáo dục thể chất (khóa 2018, 2019: 3 học phần): Sinh viên có thể chọn 1 trong 4 nội dung để đăng ký học tập và rèn luyện thể chất:
Tên học phần Mã học phần
GDTC – Thể hình thẩm mỹ 1, 2, 3 GYM1341, GYM1342, GYM1343
GDTC – Aerobic 1, 2, 3 GYM1311, GYM1312, GYM1313
GDTC – Vovinam 1, 2, 3 GYM1321, GYM1322, GYM1323
GDTC – Boxing 1, 2, 3 GYM1331, GYM1332, GYM1333
 
  • Đối với môn Ngoại ngữ 2 (khóa 2018, khóa 2019 ): Sinh viên có thể chọn 1 trong các ngoại ngữ 2 để học, như sau:
Ngành học Ngoại ngữ 2 Mã học phần
Ngôn ngữ Anh Tiếng Nhật 1, 2, 3, 4
Tiếng Pháp 1, 2, 3, 4
Tiếng Hàn  1, 2, 3, 4
JPN2101, JPN2102, JPN2103, JPN2104
FRA2101, FRA2102, FRA2103, FRA2104
KOR1136, KOR1137, KOR1138, KOR1139
Ngôn Ngữ Nhật Tiếng Anh 1, 2, 3, 4
Tiếng Pháp 1, 2, 3, 4
Tiếng Hàn  1, 2, 3, 4
ENG2101, ENG2102, ENG2103, ENG2104
FRA2101, FRA2102, FRA2103, FRA2104
KOR1136, KOR1137, KOR1138, KOR1139
Ngôn Ngữ Hàn Quốc
(khóa 2019)
Tiếng Anh 1, 2, 3, 4
Tiếng Pháp 1, 2, 3, 4
Tiếng Nhật 1, 2, 3, 4
ENG2101, ENG2102, ENG2103, ENG2104
FRA2101, FRA2102, FRA2103, FRA2104
JPN2101, JPN2102, JPN2103, JPN2104
  • Kết quả đăng ký sẽ được công bố trên tài khoản của sinh viên vào ngày 19/12/2020.
4. Thời gian đóng học phí (qua ngân hàng): từ ngày 04/01/2021 đến 14/01/2021.
5. Thời gian học kỳ 2 năm học 2020-2021: 22/02/2021.
 
Lưu ý: Chính sách học bổng tuyển sinh năm học 2020-2021 được áp dụng cho học kỳ 2.
 
Nơi nhận:
- Sinh viên các khóa;
- Lưu: P.ĐT
 
TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
(Đã ký)
 
 
ThS. Lê Dũng
 
TIN LIÊN QUAN