Thông báo giảng viên
Khoa Công nghệ thông tin gửi đến Quý Thầy/Cô Thông báo họp Khoa định kỳ tháng 04/2022.
Khoa Công nghệ thông tin gửi đến Quý Thầy/Cô Thông báo họp Khoa định kỳ tháng 03/2022
Khoa Công nghệ thông tin gửi đến Quý Thầy/Cô Thông báo họp Khoa định kỳ tháng 02/2022
Khoa Công Nghệ Thông Tin gửi đến Quý Thầy/Cô Thông báo họp Khoa CNTT định kỳ tháng 01/2022
Khoa Công Nghệ Thông Tin gửi đến Quý Thầy/Cô lịch họp Khoa vào thứ 7 ngày 18/12/2021 trên hình thức Online (MST)
Căn cứ Công văn số 1641/UBND-VX ngày 21 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về tạm dừng hoạt động một số loại hình dịch vụ để phòng, chống dịch...
Khoa CNTT thông báo Quý Thầy/Cô lịch họp khoa vào thứ 6 ngày 30/07/2021 trên hình thức Online (MST)
Khoa CNTT thông báo Quý Thầy/Cô lịch họp khoa vào thứ 6 ngày 23/07/2021 trên hình thức Online (MST)
Khoa CNTT thông báo Quý Thầy/Cô lịch họp khoa định kỳ tháng 6/20201 vào thứ 6 ngày 25/06/2021 trên hình thức Online (MST)
Khoa Công nghệ thông tin gửi đến Quý Thầy/Cô Thông báo Họp Khoa CNTT. 1. Thời gian: 08g00, Thứ Năm ngày 29/04/2021 2. Địa điểm: Phòng học 09.07 3. Chủ trì: BCN...