Thông báo giảng viên
Kính gửi Quý Thầy/Cô,Khoa Công nghệ thông tin gửi đến Quý Thầy/Cô Thông báo họp Khoa định kỳ tháng 07/2022.
Kính gửi Quý Thầy/Cô, Khoa Công nghệ thông tin gửi đến Quý Thầy/Cô Thông báo họp Khoa định kỳ tháng 06/2022.
Kính gửi Quý Thầy/Cô, Khoa Công nghệ thông tin gửi đến Quý Thầy/Cô Thông báo họp Khoa định kỳ tháng 05/2022.
Khoa Công nghệ thông tin gửi đến Quý Thầy/Cô Thông báo họp Khoa định kỳ tháng 04/2022.
Khoa Công nghệ thông tin gửi đến Quý Thầy/Cô Thông báo họp Khoa định kỳ tháng 03/2022
Khoa Công nghệ thông tin gửi đến Quý Thầy/Cô Thông báo họp Khoa định kỳ tháng 02/2022
Khoa Công Nghệ Thông Tin gửi đến Quý Thầy/Cô Thông báo họp Khoa CNTT định kỳ tháng 01/2022
Khoa Công Nghệ Thông Tin gửi đến Quý Thầy/Cô lịch họp Khoa vào thứ 7 ngày 18/12/2021 trên hình thức Online (MST)
Căn cứ Công văn số 1641/UBND-VX ngày 21 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về tạm dừng hoạt động một số loại hình dịch vụ để phòng, chống dịch...
Khoa CNTT thông báo Quý Thầy/Cô lịch họp khoa vào thứ 6 ngày 30/07/2021 trên hình thức Online (MST)