Thông báo giảng viên
Khoa Công nghệ thông tin gửi đến Quý Thầy/Cô Thông báo về việc nộp đề thi kết thúc học phần trong học kỳ 2A năm học 2020-2021
Khoa Công nghệ thông tin gửi đến Quý Thầy/Cô Thông báo Họp Khoa CNTT - Họp rà soát công tác chuẩn bị đánh giá ngoài Chương trình đào tạo ngành CNTT
Khoa Công nghệ thông tin gửi đến Quý Thầy/Cô Thông báo về việc nghỉ lễ ngày Giỗ tổ Hùng Vương, Giải phóng miền Nam và Quốc tế Lao động của Hiệu trưởng Trường Đại học...
Khoa Công nghệ thông tin gửi Thầy/Cô kế hoạch 250/KH-UEF Về việc sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2020-2021, Quyết định 233/QĐ-UEF Về việc giao nhiệm vụ thực hiện đề...
Khoa Công nghệ thông tin gửi đến Quý Thầy/Cô Thông báo họp Khoa Công nghệ thông tin định kỳ tháng 03 năm 2021.
Thông báo họp Khoa định kỳ tháng 02 năm 2021 của Khoa Công nghệ thông tin - Đại học Kinh tế - Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh
Khoa Công nghệ thông tin gửi đến Quý Thầy/Cô Thông báo số 01/TB-PTCh ngày 22/02/2021 về việc Hướng dẫn Quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2020.
Khoa Công nghệ thông tin - Trường Đại học Kinh tế - Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh (UEF) xin gửi đến Quý Thầy/Cô "Thông báo về việc cho Sinh viên, học viên UEF nghỉ...
V/v Họp mặt giảng viên HK2 năm học 2020-2021 của Khoa Công nghệ thông tin - Trường Đại học Kinh tế - Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh
Khoa Công nghệ thông tin gửi Quý Thầy/Cô Thư mời tham dự "Họp ban rà soát CĐR, CTĐT Khóa 2021 các ngành Công nghệ thông tin, Thương mại điện tử và Khoa học dữ liệu"