Thông báo giảng viên
Khoa CNTT thông báo Quý Thầy/Cô lịch họp khoa vào thứ 6 ngày 23/07/2021 trên hình thức Online (MST)
Khoa CNTT thông báo Quý Thầy/Cô lịch họp khoa định kỳ tháng 6/20201 vào thứ 6 ngày 25/06/2021 trên hình thức Online (MST)
Khoa Công nghệ thông tin gửi đến Quý Thầy/Cô Thông báo Họp Khoa CNTT. 1. Thời gian: 08g00, Thứ Năm ngày 29/04/2021 2. Địa điểm: Phòng học 09.07 3. Chủ trì: BCN...
Khoa Công nghệ thông tin gửi đến Quý Thầy/Cô Thông báo về việc nộp đề thi kết thúc học phần trong học kỳ 2A năm học 2020-2021
Khoa Công nghệ thông tin gửi đến Quý Thầy/Cô Thông báo Họp Khoa CNTT - Họp rà soát công tác chuẩn bị đánh giá ngoài Chương trình đào tạo ngành CNTT
Khoa Công nghệ thông tin gửi đến Quý Thầy/Cô Thông báo về việc nghỉ lễ ngày Giỗ tổ Hùng Vương, Giải phóng miền Nam và Quốc tế Lao động của Hiệu trưởng Trường Đại học...
Khoa Công nghệ thông tin gửi Thầy/Cô kế hoạch 250/KH-UEF Về việc sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2020-2021, Quyết định 233/QĐ-UEF Về việc giao nhiệm vụ thực hiện đề...
Khoa Công nghệ thông tin gửi đến Quý Thầy/Cô Thông báo họp Khoa Công nghệ thông tin định kỳ tháng 03 năm 2021.
Thông báo họp Khoa định kỳ tháng 02 năm 2021 của Khoa Công nghệ thông tin - Đại học Kinh tế - Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh
Khoa Công nghệ thông tin gửi đến Quý Thầy/Cô Thông báo số 01/TB-PTCh ngày 22/02/2021 về việc Hướng dẫn Quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2020.