Ngành đào tạo

Kế toán

07/11/2019
 1. Giới thiệu chương trình đào tạo
Chương trình đào tạo (CTĐT) ngành Kế toán trường Trường Đại học Kinh tế - Tài chính thành phố Hồ Chí Minh (UEF) tuyển sinh đầu tiên vào năm 2007. Năm 2014, chương trình được hoàn thiện theo Thông tư 23/2014/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 07 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về đào tạo chất lượng cao trình độ đại học. Hàng năm, chương trình được rà soát, cập nhật theo ý kiến khảo sát của người học, người sử dụng lao động và được đánh giá, nghiệm thu bởi hội đồng khoa học.
 1. Mục tiêu chung
Đào tạo cử nhân Kế toán:
 • Nắm vững và chắc những nguyên tắc, quy trình kế toán, kiểm toán để tư vấn và tổ chức thực hiện các chính sách kế toán - kiểm toán trong doanh nghiệp.
 • Ứng dụng công nghệ để xử lý chuyên nghiệp các vấn đề phát sinh trong kế toán - kiểm toán cho từng đối tượng khách hàng.
 • Có phương pháp làm việc khoa học, tư duy hệ thống, thái độ làm việc nghiêm túc, tích cực, khả năng trình bày và làm việc nhóm hiệu quả.
 1. Mục tiêu cụ thể
 • Về kiến thức:
PO1:  Đào tạo người học có kiến thức nền tảng rộng và sâu về lĩnh vực kế toán, có năng lực ứng dụng kiến thức để giải quyết các yêu cầu xử lý, cung cấp thông tin và ra quyết định trong lĩnh vực kế toán - kiểm toán;
 • Về kỹ năng:
PO2: Có kỹ năng thực hành nghề nghiệp: xử lý, hoạch định, tổ chức, quản lý các hoạt động liên quan đến chức năng kế toán, kiểm toán tại các đơn vị, tổ chức của nền kinh tế trong trong một môi trường kinh doanh cạnh tranh;
PO3: Có năng lực học tập, nghiên cứu, phát triển bản thân, linh hoạt, thích nghi với môi trường làm việc thay đổi;
PO4Có kỹ năng giao tiếp hiệu quả, làm việc nhóm và các kỹ năng mềm khác nhằm thực nghiệm, tìm ra giải pháp giải quyết các vấn đề của ngành, chuyên ngành;
PO5Có kỹ năng tư duy hệ thống, tư duy phân tích một cách độc lập;
 • Về thái độ:
PO6: Có phẩm chất chính trị, tuân thủ luật pháp, có sức khỏe tốt;
PO7: Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp theo yêu cầu riêng của nghề, có trách với xã hội, cộng đồng.
 1. Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo (PLOs)
 • PLO1: Nhận biết, giải thích và có khả năng vận dụng tốt chính sách, pháp luật của nhà nước;
 • PLO2: Diễn giải một cách có hệ thống các kiến thức tổng quát về kinh tế vĩ mô và vi mô;
 • PLO3: Nhận biết, diễn giải và có khả năng vận dụng, đưa vào thực tế các kiến thức căn bản về quản trị và quản trị kinh doanh;
 • PLO4: Nhận biết, diễn giải kiến thức kế toán - kiểm toán hiện đại, có khả năng vận dụng, đưa vào thực tế nhằm xử lý các tình huống tại doanh nghiệp;
 • PLO5: Đọc, hiểu, xử lý, lập và phân tích chứng từ kế toán, tài chính, báo cáo tài chính các doanh nghiệp;
 • PLO6: Biết sử dụng các phần mềm nghiệp vụ chuyên dụng trong việc thực hành nghiệp vụ kế toán - kiểm toán;
 • PLO7: Có kỹ năng tư duy hệ thống, tư duy phản biện, tư duy sáng tạo, tư duy thực tiễn và các dạng tư duy khác (biện chứng, phân tích, phán đoán);
 • PLO8: Có kỹ năng làm việc nhóm;
 • PLO9:  Có kỹ năng giao tiếp bằng lời nói và thuyết trình, kỹ năng viết chuyên ngành;
 • PLO10:  Có phẩm chất chính trị - đạo đức nghề nghiệp, có trách nhiệm công dân, trách nhiệm xã hội và trách nhiệm đối với tổ chức, đơn vị. Có sức khỏe tốt, phù hợp với hoạt động nghề nghiệp của ngành, chuyên ngành;
 • PLO11: Có ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong công nghiệp, làm việc khoa học;
 • PLO12: Có năng lực lập kế hoạch, điều phối, phát huy trí tuệ tập thể, dẫn dắt về chuyên môn, nghiệp vụ kế toán - kiểm toán đã được đào tạo;
 • PLO13: Có khả năng đưa ra được kết luận về các vấn đề chuyên môn, nghiệp vụ thông thường, phát hiện và giải quyết một số vấn đề phức tạp về mặt kỹ thuật.
 1. Cơ hội việc làm
 • Chuyên viên kế toán, Chuyên viên tư vấn tài chính, Nhân viên thuế, Nhân viên ngân hàng, Chuyên viên thẩm định giá, ...
 • Kiểm toán viên nội bộ, Kiểm toán viên độc lập, Kiểm soát viên.
 • Kế toán trưởng, Trưởng phòng kế toán, Giám đốc tài chính - CFO, Quản lý tài chính các dự án.
 • Nghiên cứu viên, Giảng viên, Thanh tra kinh tế.
6. Cơ hội học tập                      
 • Liên thông với các chương trình nâng cao ở bậc sau đại học của các trường đại học trong nước và quốc tế;
 • Sinh viên sau khi tốt nghiệp cũng có thể đạt được sự thuận lợi để học tiếp và có thể thi để lấy các chứng chỉ hành nghề của Việt Nam, quốc tế như CFA, ACCA, CIMA, CPA, ...
  Các quyết định ban hành Chuẩn đầu ra và Chương trình đào tạo ngành Kế toán
Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo 2019
Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo 2018
Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo 2017
Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo 2016
Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo 2015 
TIN LIÊN QUAN