Thực tập tốt nghiệp

Danh sách sinh viên được xét viết luận văn tốt nghiệp (đợt thực tập HK2, năm 2015-2016) - Mới cập nhập ngày 29/02/2016

24/02/2016
DANH SÁCH SINH VIÊN
ĐƯỢC XÉT VIẾT LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP
STT Lớp Mã SV Họ Tên Ngành
1 12D1TC11 12510133 Trần Khiết Luân Tài chính-Ngân hàng
2 12D1TC11 12510034 Nguyễn Ngọc Nhật Khang Tài chính-Ngân hàng
3 12D1TC11 12510130 Trần Thanh Phong Tài chính-Ngân hàng
4 12D1TC11 12510098 Đinh Ngọc Đỗ Quyên Tài chính-Ngân hàng
5 12D1TC11 12510063 Hồ Xuân Nam Tài chính-Ngân hàng
6 12D1TC21 12510031 Đồng Yên Thư Tài chính-Ngân hàng
7 12D1TC21 12510007 Nguyễn Thị Tuyết Hoa Tài chính-Ngân hàng
8 12D1TC21 12510025 Nguyễn Hoàng Việt Tài chính-Ngân hàng
9 12D1TC21 12510091 Nguyễn Công Thành Tài chính-Ngân hàng
10 12D1TC21 12510102 Phạm Chơn Thuần Tài chính-Ngân hàng
11 12D1KT01 12510131 Phạm Ngọc Hương Kế toán
12 12D1KT01 12510123 Lý Trung Hào Kế toán


Vào đây để tải danh sách
Ghi chú:
Trích điều 29 / Quy chế học vụ của UEF

  • Khóa luận tốt nghiệp: chỉ áp dụng cho các sinh viên có điểm trung bình chung của khóa học đạt từ loại khá trở lên (từ 2.5 trở lên);
  • Tỷ lệ sinh viên tham gia khóa luận tốt nghiệp chiếm tối đa 20% trên tổng số sinh viên của ngành.
TIN LIÊN QUAN