Thông báo

Thông báo Lịch báo cáo chuyên đề môn học học kỳ 1B năm học 2021-2022

11/12/2021
Khoa Tài Chính - Thương Mại gửi các bạn lịch báo cáo chuyên đề các môn học của học kỳ 1B như sau:
1. Môn Kế toán tài chính 2: ngày 18/12/2021( ca 5)
2. Môn Kế toán quản trị: ngày 21/12/2021 ( ca 5)
3. Môn Quản trị tài chính: 17/12/2021 (ca 5); 20/12/2021 (ca 5); 21/12/2021; 22/12/2021 ( ca 5)
4. Quản trị ngân hàng thương mại: 17/12/2021 ( ca5)
Hình thức tổ chức: online
Sinh viên kiểm tra mail để nhận đường link tham dự
TIN LIÊN QUAN