NCKH của Giảng viên
Thông báo v/v đăng ký đề tài NCKH giảng viên năm học 2017 - 2018 – đợt 2
Thông báo về việc đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học giảng viên năm học 2017 - 2018 – đợt 2
Quy trình và Kế hoạch Nghiên cứu khoa học Giảng viên và Biên soạn tài liệu năm học 2016 - 2017
Kế hoạch Nghiên cứu khoa học Giảng viên và Biên soạn tài liệu năm học 2016 - 2017
Thông tư quy định chế độ làm việc đối với giảng viên
Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Căn cứ...
Biểu mẫu - Đề tài NCKH cấp trường
Biểu mẫu nghiên cứu khoa học giảng viên và Mẫu Danh sách giáo trình/tài liệu đăng ký biên soạn
Loading...