NCKH của sinh viên
Thông báo về việc nộp đề tài NCKH sinh viên dự thi Giải thưởng NCKH sinh viên cấp Bộ năm 2019
Thông báo Về việc nộp đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên dự thi Giải thưởng nghiên cứu khoa học sinh viên cấp Bộ năm 2019
Thông báo về việc nộp đề tài NCKH SV  gửi tham gia Giải thưởng SV NCKH – Euréka lần XX năm 2018
Thông báo về việc nộp đề tài Nghiên cứu khoa học sinh viên gửi tham gia Giải thưởng sinh viên NCKH – Euréka lần thứ XX năm 2018
Thông báo v/v nộp đề tài NCKH sinh viên dự thi Giải thưởng NCKH sinh viên cấp Bộ năm 2018
Thông báo về việc nộp đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên dự thi Giải thưởng nghiên cứu khoa học sinh viên cấp Bộ năm 2018
TB vv nộp đề tài NCKH SV dự thi Giải thưởng NCKH SV cấp Bộ năm 2017
Nộp đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên dự thi Giải thưởng nghiên cứu khoa học sinh viên cấp Bộ năm 2017
Kế hoạch sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2016 - 2017
Kế hoạch triển khai công tác NCKH của sinh viên trong năm học 2016 - 2017
Biểu mẫu
Biểu mẫu Nghiên cứu khoa học sinh viên - Phòng Quản lý Khoa học - Sau đại học - Đại học kinh tế tài chính - UEF
Loading...