NCKH của sinh viên

Thông báo về việc nộp đề tài NCKH sinh viên dự thi Giải thưởng NCKH sinh viên cấp Bộ năm 2019

17/06/2019
Căn cứ vào Thông tư số 18/2016/TT-BGDĐT ngày 22/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học”;
Căn cứ vào Quyết định số 652/QĐ-BGDĐT ngày 19/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Kế hoạch tổ chức xét tặng Giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” năm 2019;
Căn cứ vào Công văn số 1124/BGDĐT-KHCNMT của Vụ Trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường - Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 22/3/2019 về việc tổ chức xét tặng Giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” năm 2019,
Phòng QLKH – SĐH thông báo đến các Khoa:
  • Các Khoa thông báo đến SV về Giải thưởng, và yêu cầu SV nộp quyển đề tài hoàn chỉnh về Khoa. Khoa tổng hợp và gửi về Phòng QLKH – SĐH để Phòng lập Hội đồng xét chọn 03 đề tài gửi ra Bộ dự thi. Hạn chót Khoa gửi về Phòng QLKH – SĐH: 11g30 ngày 20/6/2019.
  • Thời gian lập Hội đồng xét chọn dự kiến: ngày 21/6/2019. Trong trường hợp số lượng   đề tài gửi về là ≤ 3 thì sẽ không lập Hội đồng xét chọn.
  • Khoa có đề tài được chọn liên hệ với cá nhân/nhóm thực hiện đề tài và người hướng dẫn để thực hiện chỉnh sửa và bổ sung hồ sơ dự thi theo quy định của Bộ: từ ngày 21 - 27/6/2018.
  • SV nộp 11 quyển đề tài + file mềm + hồ sơ dự thi (theo Mẫu) về P. QLKH – SĐH: hạn chót là 11g30 ngày 28/6/2019.
  • Phòng QLKH – SĐH hoàn thiện hồ sơ và gửi đề tài dự thi ra Bộ (bản cứng bằng đường bưu điện và bản mềm qua email): trước 11g30 ngày 29/6/2019.
Rất mong các Khoa hỗ trợ SV hoàn thiện đề tài và nộp về Khoa đúng hạn.
Chân thành cám ơn sự hợp tác và hỗ trợ của các Khoa.

Trân trọng.

Phòng QLKH - SĐH


 
TIN LIÊN QUAN