Quản lý khoa học

Thông báo về việc kê khai công trình NCKH của CB-GV-NV năm học 2017 - 2018

12/06/2018
Căn cứ Thông báo của Nhà trường về công tác báo cáo tổng kết năm học 2017 – 2018 và kế hoạch thực hiện, Phòng QLKH – SĐH thông báo đến các đơn vị và toàn thể CB-GV-NV:
1. Đối với việc kê khai công trình NCKH của CB-GV-NV
Căn cứ Phụ lục 1 - Quy đổi các hoạt động NCKH ra tiết chuẩn (Ban hành kèm theo Quyết định số 669/QĐ-UEF ngày 29/8/2017 của Hiệu trưởng), CB-GV-NV tự kê khai các công trình NCKH đã thực hiện trong năm học 2017 – 2018 theo mẫu dành cho cá nhân (mẫu 1), và kèm theo bản photo các minh chứng, cụ thể như sau:
 • Giáo trình thuộc NXB trong và ngoài nước, sách chuyên khảo:
  • Trang bìa + Mục lục của giáo trình
  • Tờ trình/Quyết định/Văn bản liên quan về việc đưa giáo trình đó vào giảng dạy tại UEF, có phê duyệt của Hội đồng quản trị/Ban giám hiệu
 • Giáo trình nội bộ:
  • Trang bìa + Mục lục của giáo trình
  • Tờ trình/Quyết định/Văn bản liên quan về việc đưa giáo trình đó vào giảng dạy tại UEF, hoặc Quyết định giao nhiệm vụ biên soạn giáo trình, có phê duyệt của Hội đồng quản trị/Ban giám hiệu
 • Các bài báo khoa học trên các Tạp chí/Kỷ yếu hội thảo khoa học trong và ngoài nước:
  • Trang bìa + Mục lục của Tạp chí/Kỷ yếu (trong trường hợp Trang bìa không thể hiện rõ nội dung về chỉ số ISSN/ISBN hay Số (No.), Quyển (Volume), ngày tháng… thì photo thêm trang nội dung của Tạp chí/Kỷ yếu có thể hiện các nội dung đó.
  • Bài báo toàn văn của tác giả.
  • Lưu ý: Các bài báo được kê khai phải có đơn vị là UEF, hoặc chỉ có tên tác giả mà không có tên đơn vị, nếu tác giả để đơn vị khác thì không kê khai, không nộp minh chứng.
 • Thực hiện các đề tài NCKH các cấp được nghiệm thu:
  • Biên bản Hội đồng nghiệm thu + Quyết định công nhận kết quả đề tài
 • Hướng dẫn SV NCKH được nghiệm thu:
  • Biên bản Hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH SV
  • Trang bìa cuốn báo cáo đề tài của SV
 • Hướng dẫn SV NCKH được chọn gửi dự thi các cấp:
  • Trang bìa cuốn báo cáo đề tài của SV
 • Hướng dẫn SV thi bên ngoài đạt giải:
  • Giấy khen/Giấy chứng nhận giải thưởng/Quyết định khen thưởng
 • Bằng phát minh, sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu hàng hóa:
  • Quyết định công nhận/Bằng
CB-GV-NV nộp Bảng kê khai (bản cứng + bản mềm) kèm minh chứng cho đơn vị.
Đơn vị tổng hợp tất cả công trình của CB-GV-GV thuộc đơn vị mình theo mẫu dành cho đơn vị (mẫu 2) kèm toàn bộ minh chứng, và gửi về cho Phòng QLKH – SĐH trước 11g30 ngày 16/6/2018:
 • Bản mềm Bảng kê khai của đơn vị: gửi về email lamlt@uef.edu.vn
 • Bản cứng Bảng kê khai của đơn vị và minh chứng: gửi cho Cô Lê Thục Lam
2. Đối với việc kê khai các công tác khác liên quan đến mảng học thuật và NCKH
Căn cứ Phụ lục 2 - Quy đổi công tác khác ra tiết chuẩn (Ban hành kèm theo Quyết định số 669/QĐ-UEF ngày 29/8/2017 của Hiệu trưởng), CB-GV-NV tự kê khai (vào chung Bảng kê khai các công trình NCKH ở trên) các công tác thuộc 3 mục sau:
Mục 13. Tham gia ban tổ chức các hoạt động báo cáo chuyên đề hội thảo khoa học (có kế hoạch được phê duyệt, không là báo cáo viên)
Mục 14.  Báo cáo chuyên đề tại hội thảo khoa học (có kế hoạch được BGH phê duyệt)
Mục 23. Tham gia tổ chức các cuộc thi học thuật (có kế hoạch được BGH phê duyệt)
Minh chứng về các mục trên: Các đơn vị photo 01 bản Kế hoạch được phê duyệt (trong đó có danh sách CB-GV-NV với nhiệm vụ được phân công cụ thể) để gửi chung cho tất cả CB-GV-NV thuộc đơn vị mình.
 
Mọi thắc mắc khi thực hiện vui lòng liên hệ:
Cô Lê Thục Lam
Phòng QLKH – SĐH
Điện thoại: (028) 5422 6666 – ext 309
 
Tất cả công tác liên quan đến mảng NCKH Phòng QLKH – SĐH phải hoàn thành trước ngày 23/6/2018 theo quy định của Nhà trường. Do đó đề nghị các đơn vị thực hiện theo đúng thời gian quy định để Phòng QLKH – SĐH hoàn thành việc nhập dữ liệu vào cơ sở   dữ liệu của Trường.
Rất mong Trưởng các đơn vị triển khai thông báo này đến toàn thể CB-GV-NV trong đơn vị để thực hiện.
 
Trân trọng!

Thông báo đầy đủ xem tại đây.
Các Mẫu kê khai dành cho cá nhân (mẫu 1) và đơn vị (mẫu 2) kèm ví dụ xem tại đây.

 
TIN LIÊN QUAN
Loading...