Tin Nổi bật
Thông báo kế hoạch đăng ký học phần HK1 năm học 2020-2021
Thông báo kế hoạch đăng ký học phần HK1 năm học 2020-2021 - Trung tâm hỗ trợ học vụ - Trường đại học kinh tế tài chính TP.HCM
KẾ HOẠCH TỐT NGHIỆP (KHÓA 2017) BẬC ĐẠI HỌC, HỆ CHÍNH QUY, NĂM HỌC 2020-2021
KẾ HOẠCH TỐT NGHIỆP (KHÓA 2017) BẬC ĐẠI HỌC, HỆ CHÍNH QUY, NĂM HỌC 2020-2021 - TRUNG TÂM HỖ TRỢ HỌC VỤ - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH...
LƯU Ý LỊCH THI HK2A, NĂM HỌC 2019-2020
LƯU Ý LỊCH THI HK2A, NĂM HỌC 2019-2020 - TRUNG TÂM HỖ TRỢ HỌC VỤ - PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TÀI CHÍNH TP.HCM
Thông báo về việc tổ chức học môn Giáo dục quốc phòng - an ninh
Thông báo về việc tổ chức học môn Giáo dục quốc phòng - an ninh - Trung tâm hỗ trợ học vụ - Phòng Đào Tạo - Trường đại học...
Thông báo về việc tổ chức môn học Giáo dục quốc phòng - an ninh
Kế hoạch đăng ký học phần học kỳ 1 năm học 2020-2021 - Trung tâm hỗ trợ học vụ - Trường đại học Kinh tế Tài chính TP.HCM
Thông báo V/v bổ sung điều kiện chuẩn đầu ra Tin học cho sinh viên Đại học, hệ chính quy khóa 2017
Thông báo V/v bổ sung điều kiện chuẩn đầu ra Tin học cho sinh viên Đại học, hệ chính quy khóa 2017
CÁC MỐC THỜI GIAN QUAN TRỌNG - HỌC KỲ HÈ, NĂM HỌC 2019-2020
CÁC MỐC THỜI GIAN QUAN TRỌNG - HỌC KỲ HÈ, NĂM HỌC 2019-2020- Trường đại học kinh tế tài chính TP.HCM
LỊCH THI HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2019 - 2020
LỊCH THI HỌC KỲ 2, NĂM HỌC 2019 - 2020 - Trung tâm hỗ trợ học vụ - Phòng đào tạo - Trường đại học kinh tế tài chính TP.HCM
Thông báo V/v bổ sung điều kiện chuẩn đầu ra Tin học cho sinh viên ĐH, CĐ hệ chính quy khóa 2016
Thông báo V/v bổ sung điều kiện chuẩn đầu ra Tin học cho sinh viên ĐH, CĐ hệ chính quy khóa 2016 - Trung tâm hỗ trợ học vụ- Trường...
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO SONG BẰNG, SONG NGÀNH.
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO SONG BẰNG, SONG NGÀNH - trường đại học kinh tế tài chính -TP.HCM