TRA CỨU KẾT QUẢ XÉT TUYỂN HỌC BẠ HỆ CỬ NHÂN QUỐC TẾ UEF 2024

Tìm theo Họ tên và Ngày tháng năm sinh
Họ tên (*)
Ngày, tháng, năm sinh:
Hoặc
Tìm theo số CCCD
Số CCCD
Mã xác thực