Giới thiệu

Sứ mạng đào tạo

12/11/2019

SỨ MẠNG

UEF có sứ mạng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu xã hội và hội nhập toàn cầu; xây dựng môi trường tự do học thuật và nghiên cứu giúp người học phát triển toàn diện, năng động và sáng tạo; phát triển năng lực làm việc thực tế, tính chuyên nghiệp và tinh thần trách nhiệm với xã hội thông qua việc kết nối chặt chẽ với doanh nghiệp và cộng đồng.

TẦM NHÌN

UEF sẽ trở thành một trong những trường đại học hàng đầu Việt Nam, có uy tín trong khu vực, là cái nôi đào tạo ra những công dân toàn cầu thành đạt và sẵn sàng cống hiến cho xã hội.

 

sứ mệnh tầm nhìn
Sinh viên UEF phải có tri thức và nhân cách sống


GIÁ TRỊ CỐT LÕI

  • Lấy người học làm trung tâm
  • Đề cao tính chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo
  • Phát huy tinh thần trách nhiệm và cống hiến xã hội
  • Coi trọng văn hóa chất lượng
  • Thúc đẩy hợp tác, phát triển và hội nhập quốc tế.

TRIẾT LÝ ĐÀO TẠO

  • Chất lượng: Lấy chất lượng làm nền tảng cho mọi mặt hoạt động của nhà trường.
  • Hiệu quả: Lấy sự hài lòng của các bên liên quan làm thước đo hiệu quả của Nhà trường.
  • Hội nhập: Chủ động hợp tác quốc tế, chia sẻ, tiếp thu, đổi mới và phát triển bền vững.
TIN LIÊN QUAN