Thông báo giảng viên
Khoa Công nghệ thông tin - Trường Đại học Kinh tế - Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh (UEF) xin gửi đến Quý Thầy/Cô "Thông báo về việc cho Sinh viên, học viên UEF nghỉ...
V/v Họp mặt giảng viên HK2 năm học 2020-2021 của Khoa Công nghệ thông tin - Trường Đại học Kinh tế - Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh
Khoa Công nghệ thông tin gửi Quý Thầy/Cô Thư mời tham dự "Họp ban rà soát CĐR, CTĐT Khóa 2021 các ngành Công nghệ thông tin, Thương mại điện tử và Khoa học dữ liệu"
Khoa Công nghệ thông tin trân trọng kính gửi Quý Thầy/Cô Thư mời Tham dự Talkshow "Định hướng nghề nghiệp cho sinh viên ngành Công nghệ thông tin Năm học 2020 - 2021.
Thông báo họp Khoa định kỳ tháng 01 năm 2021 của Khoa Công nghệ thông tin - Đại học Kinh tế - Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh
Khoa Công nghệ thông tin gửi đến Quý Thầy/Cô Kế hoạch về việc Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho Cán bộ, Giảng viên và Nhân viên năm 2020 của Trường Đại học Kinh tế -...
Khoa Công nghệ thông tin gửi Quý Thầy/Cô link đăng ký Sinh hoạt chủ nhiệm khóa cũ HK201B năm học 2020-2021.
Căn cứ trên Tầm nhìn, Sứ mạng, Giá trị cốt lõi và Triết lý giáo dục của Trường ban hành và Khoa CNTT đã xây dựng trong năm 2015. Khoa tiếp tục xây dựng Kế hoạch chiến...
Thông báo Họp Giảng viên giảng dạy tại Khoa CNTT - Trường UEF trong Học kỳ 1 năm học 2020 – 2021