Thứ Bảy
20-08-2022
Chương trình Tọa đàm Phát triển nguồn nhân lực khách sạn trong bối cảnh hội nhập
08g30   Sảnh sự kiện tầng 15
Thứ Bảy
20-08-2022
Workshop Content Creator
08g00   A.19-04
Thứ Bảy
20-08-2022
Chương trình từ thiện Ấm tình UEF lần 5 năm 2022
04g00   Đức Trọng, Lâm Đồng
Thứ Bảy
20-08-2022
Workshop "Business - Marketing strategy - Planning"
13g00   A.09-01
Doanh nghiệp đối tác