Công bố Khoa học

Danh mục các bài báo khoa học đã công bố tính đến tháng 8/2019

29/09/2020
STT TÊN BÀI VIẾT TÁC GIẢ ĐỒNG TÁC GIẢ TẠP CHÍ / HỘI THẢO THỜI GIAN CÔNG BỐ
1 Học Máy và Trí Tuệ Nhân Tạo trong Hoạt Động của Ngân Hàng Thương Mại Việt Nam Trần Minh Tú Kỷ yếu hội thảo khoa học "Nguồn nhân lực cho nền kinh tế Việt nam trong bối cảnh công nghệ số" 9/2020
2 Xây dựng mô hình nghiên cứu về ảnh hưởng của mối quan hệ giữa phong cách lãnh đạo, văn hóa tổ chức và mức độ công bố thông tin trách nhiệm xã hội đến hiệu quả hoạt động kinh doanh Hà Thị Thủy Hội thảo cấp Thành Phố " Đào Tạo Nguồn Nhân Lực Trình độ Quốc tế ở TP.HCM giai đoạn 2020-2030" 8/2019
3 Xây dựng mô hình nghiên cứu về ảnh hưởng của mối quan hệ giữa phong cách lãnh đạo, văn hóa tổ chức và mức độ công bố thông tin trách nhiệm xã hội đến hiệu quả hoạt động kinh doanh Hà Thị Thủy Hội thảo Việt Nam về Kế toán - Kiểm toán lần thứ nhất
ISBN 978-604-80-4348-3
12/2019
4 Trách nhiệm xã hội: Chìa khóa cho sự phát triển bền vững của các doanh nghiệp Việt Nam Hà Thị Thủy Tạp chí Phát triển và Hội nhập
ISSN: 1859-428 X
8/2019
5 Tổng quan các nghiên cứu về ảnh hưởng của mối quan hệ giữa phong cách lãnh đạo, văn hóa tổ chức và mức độ công bố thông tin trách nhiệm xã hội đến hiệu quả hoạt động kinh doanh. Hà Thị Thủy Tạp chí Công Thương
ISSN 0866 - 7756
8/2019
6 Phương pháp nghiên cứu về ảnh hưởng của mối quan hệ giữa phong cách lãnh đạo, văn hóa tổ chức và mức độ công bố thông tin trách nhiệm xã hội đến hiệu quả hoạt động kinh doanh Hà Thị Thủy Tạp chí Công Thương
ISSN 0866 - 7756
9/2019
7 Cơ sở lý thuyết về ảnh hưởng của mối quan hệ giữa phong cách lãnh đạo, văn hóa tổ chức và mức độ công bố thông tin trách nhiệm xã hội đến hiệu quả hoạt động kinh doanh Hà Thị Thủy Tạp chí Công Thương
ISSN 0866 - 7756
8/2019
8 Yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng đối với công việc của nhân sự trong các NHTM tại TP.HCM Nguyễn Duy Thái Kỷ yếu Hội thảo Khoa học "Nguồn nhân lực cho nền kinh tế Việt Nam trong bối cảnh công nghệ số" 6/2020
9 Using the NETSCAN model to evaluate air connectivity: The case of Tan Son Nhat International Airport Nguyễn Duy Thái Nguyễn Trần Lê Tạp chí Phát triển và Hội nhập
ISSN: 1859-428 X
8/2019
10 Tác động của quản trị vốn lưu động đến khả năng sinh lời: nghiên cứu từ các doanh nghiệp thủy sản niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam Nguyễn Duy Thái Phan Lý Nguyên Trinh Tạp chí Phát triển và Hội nhập
ISSN: 1859-428 X
10/2019
11 Đo lường các yếu tố tác động sự hài lòng đối với công việc của nhân viên các Ngân hàng Thương mại tại Tp.HCM Nguyễn Duy Thái Tạp chí Phát triển và Hội nhập
ISSN: 1859-428 X
4/2019
12 Cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ - kinh nghiệm từ thực tiễn tại Ngân hàng Á Châu Nguyễn Duy Thái Kỷ yếu hội thảo khoa học Tín dụng Ngân hàng hỗ trợ kinh tế làng nghề
ISBN 978-604-922-785-1
7/2019
13 Cho vay doanh nghiệp SME tại HDBank - kinh nghiệm triển khai và khuyến nghị Nguyễn Duy Thái Kỷ yếu hội thảo khoa học Tín dụng Ngân hàng hỗ trợ kinh tế làng nghề
ISBN 978-604-922-785-1
7/2019
14 The Antecedents Affecting Students' Regret and Their Switching Intention: A Casestudy among Financial Autonomic Universities in the Context of Vietnam Higher Education Tăng Mỹ Sang Lý Đan Thanh The Proceedings of the International Conference on Business and Finance 2019, HCMC, Vietnam
ISBN: 604922764
8/2019
15 Tác động của rủi ro tín dụng đến hiệu quả hoạt động của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam Tăng Mỹ Sang Tạp chí Phát triển và Hội nhập
ISSN: 1859-428 X
số 47 (57)
8/2019
16 Tác động của quản trị thanh khoản đến khả năng sinh lời của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam Tăng Mỹ Sang Tạp chí Công Thương
ISSN: 0866-7756
9/2019
17 Tác động của chính sách tiền tệ đến tăng trưởng kinh tế Tăng Mỹ Sang Tạp chí Tài Chính
ISSN: 2615- 8973
10/2020
18 Profitability And Bank Stability: Empirical Evidence In Viet Nam Tăng Mỹ Sang Tăng Mỹ Hà Proceeding of Tenth International Conference On Advances In Economics, Social
Science and Human Behaviour Study - ESSHBS 2020.
ISBN : 978-1-63248-187-0
3/2020
19 Khả năng sinh lợi và ổn định ngân hàng của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam Tăng Mỹ Sang Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia, “Tăng trưởng xanh: Quản trị và Phát triển doanh nghiệp”
ISBN: 978-604-9963-46-9
6/2020
20 Impact of Monetary Policy on Economic Growth: Empirical Evidence in Vietnam Tăng Mỹ Sang International Journal of Social Science and Economics Invention
ISSN: 2455-6289
10/2019
21 Nhân tố tác động đến chi phí tuân thủ thuế của các doanh nghiệp FDI tại TP.HCM Nguyễn Phúc Quỳnh Như Tạp chí Tài chính
ISSN: 2615 – 8973
3/2020
22 Nâng cao khả năng tham gia vào chuỗi cung ứng thế giới của các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam Nguyễn Phúc Quỳnh Như Kỷ yếu hội thảo khoa học Tín dụng Ngân hàng hỗ trợ kinh tế làng nghề
ISBN 978-604-922-785-1
2019
23 Employee stock ownership - financial and connecting tool to creat competition for business Nguyễn Phúc Quỳnh Như Review of Finance
ISSN: 2615-8981
Vol 3
2/2020
24 Chất lượng thông tin tài chính của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại TP.HCM Nguyễn Phúc Quỳnh Như Tạp chí Phát triển và Hội nhập
ISSN: 1859-428 X
Số 51
3-4/2020
25 Chất lượng dịch vụ Logistics tại Việt Nam: thực trạng và giải pháp Nguyễn Phúc Quỳnh Như Tạp chí Phát triển và Hội nhập
ISSN: 1859-428 X
Số 51
3-4/2020
26 Các nhân tố ảnh hưởng tới tâm lý tích cực và hiệu suất làm việc của những người tham gia lập dự toán: Nghiên cứu thực nghiệm tại Việt Nam Nguyễn Phúc Quỳnh Như Nguyễn Hoàng Phượng Tạp chí Kinh tế và Phát triển
SSN:1859-0012
số 276
6/2020
27 Các giải pháp tiếp cận vốn cho các DNNVV Việt Nam Nguyễn Phúc Quỳnh Như Tạp chí Phát triển và Hội nhập
ISSN: 1859-428 X
Số 52
6/2020
28 Tăng cường phát triển làng nghề tỉnh Bình Dương Lê Thị Mận Tạp chí Phát triển và Hội nhập
ISSN: 1859-428 X
Số 60
12/2019
29 Impacts of Internal and External Macro Factors on Firm Stock Price in an Econometric Model – A Case In Viet Nam Real Estate Industry. Lê Thị Mận Transactions on Business and Economics
ISSN / E-ISSN: 1109-9526 / 2224-2899
9/2019
30 Developing Traditional Handcraft Villages: The Determinants of Lending Decision from Binh Duong Province’s Banks in Vietnam. Lê Thị Mận Journal of Asian Finance, Economics and Business (JAFEB)
ISSN: 2288-4637 / Online ISSN 2288-4645
2/2020
31 Trao đổi kinh nghiệm về hoạt động tự đánh giá và kiểm định chất lượng đào tạo cấp chương trình Nguyễn Tiến Hùng Kỷ yếu hội thảo chuyên đề "Công tác đảm bảo chất lượng: Thực tiến và kinh nghiệm" do khối thi đua 22 (8 trường đại học), Ban Thi đua - Khen thưởng UBND TPHCM tổ chức) 7/2020
32 Quản trị rủi ro & bảo hiểm trong doanh nghiệp vừa và nhỏ: kinh nghiệm quốc tế & kiến nghị cho Việt Nam Nguyễn Tiến Hùng Kỷ yếu Hội thảo Khoa học "Tín dụng ngân hàng hỗ trợ kinh tế làng nghề"
NXB Kinh tế TP.HCM
ISBN: '978-604-922-785-1
7/2019
33 Nhận diện công nghệ Bảo hiểm (insurtech): kinh nghiệm Quốc tế và khuyến nghị cho Việt Nam. Nguyễn Tiến Hùng Tạp chí Phát triển và Hội nhập
ISSN: 1859-428 X
Số 51 (61)
04/2020
34 Mô hình phát triển thành phố thông minh trên thế giới và khuyến nghị cho Việt Nam Nguyễn Tiến Hùng Tạp chí Tài chính (Bộ Tài chính)
ISSN: 2615-8973
10/2019 - Kỳ 1
35 Khái niệm "Insurtech" & nhận diện các đổi mới công nghệ trong lĩnh vực bảo hiểm Nguyễn Tiến Hùng Kỷ yếu Hội thảo Khoa học cấp thành phố ESR2020 với chủ đề “Cách Mạng Công nghiệp 4.0 và Hoạt động nghiên cứu, đào tạo, ứng dụng trong lĩnh vực kinh tế”
NXB Tài Chinh
ISBN: 978-604-79-2396-0
6/2020
36 Impact of artificial intelligence on Vietnam commercial bank operations Tăng Mỹ Sang Nguyễn Tiến Hùng International Journal of Social Science and Economics Invention
ISSN: 2455-6289
Volume 06, Issue 07, July 2020
37 Bàn về xu hướng chuyển đổi công nghệ số trong giáo dục đại học và khuyến nghị đối với các trường đại học Nguyễn Tiến Hùng Kỷ yếu hội thảo khoa học cấp Thành phố "Đào tạo nhân lực trình độ quốc tế ở TP.HCM giai đoạn 2020-2030" do UBND TPHCM chủ trì 8/2019
38 Bàn về vai trò của nguồn nhân lực trong mô hình đô thị thông minh của Thành Phố Hồ Chí Minh Nguyễn Tiến Hùng Kỷ yếu Hội thảo Khoa học "Nguồn nhân lực cho nền kinh tế Việt Nam trong bối cảnh công nghệ số” 6/2020
39 Trao đổi kinh nghiệm về hoạt động tự đánh giá và kiểm định chất lượng đào tạo cấp chương trình Nguyễn Tiến Hùng Kỷ yếu hội thảo chuyên đề "Công tác đảm bảo chất lượng: Thực tiến và kinh nghiệm" do khối thi đua 22 (8 trường đại 40học), Ban Thi đua - Khen thưởng UBND TPHCM tổ chức) 7/2020
40 Mối quan hệ giữa dự toán ngân sách, nguồn lực tâm lý tích cực và hiệu suất công việc: nghiên cứu thực nghiệm tại Việt Nam Nguyễn Hoàng Phượng Kỷ yếu Hội thảo Khoa học: "Khởi nghiệp, sáng tạo ở Việt Nam: Cơ hội và thách thức"
41 Mối quan hệ giữa dự toán ngân sách, nguồn lực tâm lý tích cực và hiệu suất công việc: nghiên cứu thực nghiệm tại Việt Nam Nguyễn Phúc Quỳnh Như Kỷ yếu Hội thảo Khoa học: "Khởi nghiệp, sáng tạo ở Việt Nam: Cơ hội và thách thức"
42 Tổng quan về hoạt động khởi nghiệp xanh tại việt nam Tăng Mỹ Sang Kỷ yếu Hội thảo Khoa học: "Khởi nghiệp, sáng tạo ở Việt Nam: Cơ hội và thách thức"
43 Thực trạng công bố thông tin TNXH (CSR) của các công ty niêm yết tại Việt Nam Hà Thị Thủy Tạp chí Phát triển & Hội nhập
ISSN: 1859-428 X
5&6/2019
44 Trách nhiệm xã hội - Chìa khóa cho sự phát triển bền vững của các công ty khởi nghiệp tại Việt Nam Hà Thị Thủy Kỷ yếu Hội thảo Khoa học: "Khởi nghiệp, sáng tạo ở Việt nam: Cơ hội và Thách thức
45 Nâng cao năng lực cạnh tranh cơ sở giáo dục thông qua kiểm định chất lượng CTĐT theo chuẩn quốc tế Hà Thị Thủy Kỷ yếu Hội thảo Khoa học: "Nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp Việt Nam"
NXB Kinh Tế TP. HCM 978-604-922-683-0
7/2019
46 Tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 tới hoạt động thanh toán của các ngân hàng thương mại Việt Nam Lê Thị Mận Kỷ yếu Hội thảo Khoa học: "Xây dựng và phát triển nền kinh tế số" 7/2019
47 Khó khăn trong cạnh tranh của các ngân hàng thương mại cổ phần có qui mô nhỏ tại Việt Nam Lê Thị Mận Kỷ yếu Hội thảo Khoa học: "Nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp Việt Nam"
NXB Kinh Tế TP. HCM 978-604-922-683-0
7/2019
48 Chính sách tiền tệ lạm phát mục tiêu và khả năng áp dụng ở Việt Nam Lê Thị Mận Tạp chí Phát triển & Hội nhập
ISSN: 1859-428 X
7-8/2019
49 Tác động của tỷ giá hối đoái đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam Lê Thị Mận Tạp chí Phát triển & Hội nhập
ISSN: 1859-428 X
3-4/2019
50 Khó khăn trong cạnh tranh của các ngân hàng thương mại cổ phần có qui mô nhỏ tại Việt Nam Lê Thị Mận Tạp chí Phát triển & Hội nhập
ISSN: 1859-428 X
9-10/2018
51 Ví điện tử - Cơ hội tại thị trường Việt Nam Nguyễn Phạm Hải Hà Tạp chí Phát triển & Hội nhập
ISSN: 1859-428 X
3-4/2019
52 Thực trạng phát triển dịch vụ
ngân hàng điện tử trong giai đoạn cách mạng công nghiệp 4.0 ở Việt Nam
Nguyễn Phạm Hải Hà Tạp chí Phát triển & Hội nhập
ISSN: 1859-428 X
12/2018
53 Dữ liệu lớn - cách thức khai thác cơ hội từ Dữ liệu? Trường hợp Amazon Nguyễn Phúc Quỳnh Như Nguyễn Anh Duy Tạp chí Phát triển & Hội nhập
ISSN: 1859-428 X
'Số 46(53), tháng 5-6/2019
54 Tổng quan vai trò của nguồn lực kinh tế kiều bào trong hoạt động khởi nghiệp tại Việt Nam Nguyễn Phúc Quỳnh Như Nguyễn Anh Duy Hội Thảo Quốc Tế: Khởi tạo DN cho SV các trường ĐH trên địa Bàn Tp. HCM Tháng 12/2018
55 Vai trò của nguồn lực kinh tế kiều bào trong hoạt động khởi nghiệp tại Việt Nam Nguyễn Phúc Quỳnh Như Nguyễn Anh Duy Tạp chí Phát triển & Hội nhập
ISSN: 1859-428 X
Số 45(55), tháng 3-4/2019
56 Tổ chức quản lý ngân sách nhà nước của Hoa Kỳ, Cộng Hòa Liên Bang Đức & bài học kinh nghiệp quản lý tài chính công ở Việt Nam Nguyễn Tiến Hùng Kỷ yếu Hội thảo Khoa học cấp Thành phố: "Trao thêm các quy chế đặc thù nhằm tạo bước phát triển nhanh, mạnh, bền vững cho Thành phố Hồ Chí Minh"
ISBN: 978-604-922-731-8
NXB Kinh tế TP.HCM 05/2019
57 Chuyển đổi kỹ thuật số quá trình phân phối bảo hiểm: Kinh nghiệm quốc tế và khuyến nghị cho Việt Nam Nguyễn Tiến Hùng Kỷ yếu Hội thảo Khoa học cấp Khoa: "Xây dựng và phát triển nền kinh tế số" 12/2019
58 Xu hướng chuyển đổi công nghệ số trong giáo dục đại học và khuyến nghị đối với các trường đại học Nguyễn Tiến Hùng Tạp chí Phát triển & Hội nhập
ISSN: 1859-428 X
Số 45 (55), tháng 01-02/2019
59 Liên kết hàng không tại Thành phố Hồ Chí Minh: thực trạng và khuyến nghị Nguyễn Duy Thái Hội thảo Khoa học cấp thành phố "Trao thêm các quy chế đặc thù nhằm tạo bước phát triển nhanh, mạnh, bền vững cho Thành phố Hồ Chí Minh". 30/05/2019
ISBN: 978-604-922-731-8
05/2019
60 Ứng dụng Chatbot trong dịch vụ chăm sóc khách hàng của các ngân hàng thương mại Nguyễn Duy Thái Tạp chí Phát triển & Hội nhập
ISSN: 1859-428 X
Số 44 (54), tháng 01-02/2019
61 Sinh viên khởi nghiệp- cần làm gì để có thể nhận được sự chấp thuận đầu tư cho dự án Lâm Thị Hổng Hoa Lê Phương Dung 7/2019
62 Bài học kinh nghiệm từ cơ chế nguồn tài chính hỗ trợ phát triển kinh tế đặc thù cho khu vực thành thị của Mỹ Tăng Mỹ Sang Kỷ yếu hội thảo khoa học"Trao thêm các quy chế đặc thù nhằm giữ vững vị thế và vai trò đầu tàu kinh tế của Thành phố Hồ Chí Minh"ISBN: 978-604-922-731-8 Tháng 2/2019
63 Thị trường phái sinh: Một bưới phát triển mới của thị trường tài chính Việt Nam Tăng Mỹ Sang Phát triển & Hội Nhập số 42 (52) tháng 9-10 /2018
Mã số ISSN: 1859-428X
Tháng 9-10/2018
64 Nghiên cứu sự ảnh hưởng của Fintech đối với hệ thống thanh toán của nền kinh tế Tăng Mỹ Sang Hội thảo khoa học “Xây dựng và Phát triển nền kinh tế số” của trường đại học Kinh Tế - Tài chính TPHCM Tháng 12/2018
65 Các phương tiện thanh toán hiện đại trong nền kinh tế Tăng Mỹ Sang Phát triển & Hội Nhập số 44 (54) tháng 1-2/2019
Mã số ISSN: 1859-428X
Tháng 1-2/2019
66 Phát triển hình thức cho vay ngang hang nhằm hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam Tăng Mỹ Sang Tạp chí Công Thương số 1- Tháng 1/2019
Mã số ISSN: 0866-7756
Tháng 1/2019
67 Khởi nghiệp Fintech trong lĩnh vực Tài chính – ngân hàng Tăng Mỹ Sang Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế “Star up undergraduate student of universities and colleges in Ho Chi Minh city” của trường ĐH Sài Gòn Tháng 12/2018
68 Tính độc lập của ngân hàng trung ương và chính sách tiền tệ lạm phát mục tiêu Lê Thị Mận Nguyễn Thị Mỹ Hạnh Tạp chí Phát triển & Hội nhập
ISSN 1859 - 428X
Số 39 (49), tháng 3-4/ 2018
69 Điều hành lãi suất góp phần thực thi chính sách tiền tệ tích cực của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Lê Thị Mận Nguyễn Thị Minh Mơ Tạp chí Phát triển & Hội nhập
ISSN 1859 - 428X
Số 38 (48), tháng 01-02/ 2018
70 Tác động của công cụ tái cấp vốn đến thị trường tiền tệ Việt Nam Lê Thị Mận Tạp chí Phát triển & Hội nhập
ISSN 1859 - 428X
Số 35-36 (45-46), tháng 07-10/2017
71 Xây dựng ngân hàng thực hành tại Khoa Tài chính - Kế toán của các trường đại học thuộc khối kinh tế Lê Thị Mận Hoàng Thị Loan Kỷ yếu Hội thảo Khoa học cấp Khoa: "Vận dụng phương pháp giảng dạy tích cực trong đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực kinh tế - quản trị - tài chính - kế toán" 11/2017
72 Hoàn thiện các điều kiện để áp dụng chính sách tiền tệ lạm phát mục tiêu ở Việt Nam Lê Thị Mận Nguyễn Thị Mỹ Hạnh Kỷ yếu Hội thảo Khoa học cấp Khoa: "Nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp Việt Nam" 7/2018
73 Khó khăn trong cạnh tranh của các ngân hàng thương mại cổ phần có qui mô nhỏ tại Việt Nam Lê Thị Mận Hoàng Thị Lan Phương Kỷ yếu Hội thảo Khoa học cấp Khoa: "Nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp Việt Nam" 7/2018
74 Kiến thức thực tế trong dạy và học Lê Thị Mận Hoàng Thị Lan Phương Kỷ yếu Hội thảo Khoa học cấp Khoa: "Vận dụng phương pháp giảng dạy tích cực trong đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực kinh tế - quản trị - tài chính - kế toán" 11/2017
75 Mối quan hệ giữa tâm lý tích cực và năng suất lao động của những người tham gia dự toán ngân sách tại Việt Nam:Tổng quan lý thuyết Nguyễn Phúc Quỳnh Như Nguyễn Hoàng Phượng Kỷ yếu Hội thảo Khoa học cấp Khoa: "Nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp Việt Nam" 7/2018
76 Competitiveness of Vietnam enterprises in the context of global intergration Tăng Mỹ Sang Tạp chí Phát triển & Hội nhập
ISSN 1859 - 428 X
số 40 (50), tháng 5-6/ 2018
77 Nhận diện khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam Tăng Mỹ Sang Kỷ yếu Hội thảo Khoa học cấp Khoa: "Nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp Việt Nam" 7/2018
78 Hàm ý cho các giải pháp đào tạo nguồn nhân lực ngành Kế toán - kiểm toán Tăng Mỹ Sang Kỷ yếu Hội thảo Khoa học cấp Khoa: "Vận dụng phương pháp giảng dạy tích cực trong đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực kinh tế - quản trị - tài chính - kế toán" 11/2017
79 Vận dụng hiệu quả phương pháp giảng dạy tích cực đối với các môn học chuyên ngành kế toán tài chính Hà Thị Thủy Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quốc gia ESR - 2018: "Nghiên cứu, đào tạo, ứng dụng trong lĩnh vực Quản trị - Tài chính - Ngân hàng và Kế toán - Kiểm toán đáp ứng nhu cầu hội nhập"
ISBN: 978-604-79-1817-1
5/2018
80 Nâng cao năng lực cạnh tranh cơ sở giáo dục thông qua kiểm định chất lượng CTĐT theo chuẩn quốc tế Hà Thị Thủy Kỷ yếu Hội thảo Khoa học cấp Khoa: "Nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp Việt Nam" 7/2018
81 Vận dụng hiệu quả các phương pháp giảng dạy tích cực đối với các môn học kế toán tài chính Hà Thị Thủy Kỷ yếu Hội thảo Khoa học cấp Khoa: "Nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp Việt Nam" 7/2018
82 Phương pháp giảng dạy kế toán phù hợp yêu cầu đào tạo chất lượng cso Lâm Thị Hồng Hoa Kỷ yếu Hội thảo Khoa học cấp Khoa: "Nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp Việt Nam" 7/2018
83 Phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế Nguyễn Tiến Hùng Kỷ yếu Hội thảo Khoa học cấp Khoa: "Nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp Việt Nam" 7/2018
84 Xu thế chuyển đổi mô hình tổ chức hoạt động đào tạo trong thời đại công nghiệp 4.0 và khuyến nghị cho UEF Nguyễn Tiến Hùng Kỷ yếu Hội thảo Khoa học cấp Khoa: "Vận dụng phương pháp giảng dạy tích cực trong đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vựkinh tế - quản trị - tài chính - kế toán" 11/2017
85 Đào tạo theo hướng tiếp cận chuẩn mực kế toán quốc tế tại các trường ĐH Việt Nam đáp ứng yêu cầu hội nhập Nguyễn Tiến Hùng Lâm Thị Hồng Hoa Kỷ yếu Hội thảo Khoa học cấp Khoa: "Vận dụng phương pháp giảng dạy tích cực trong đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực kinh tế - quản trị - tài chính - kế toán" 11/2017
86 Tác động của quyền sở hữu cổ phần cho nhân viên đối với hiệu suất kinh tế của doanh nghiệp: tổng quan lý thuyết và thực trạng áp dụng tại Việt Nam  Nguyễn Phúc Quỳnh Như Nguyễn Anh Duy Kỷ yếu Hội thảo Khoa học cấp Khoa: "Nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp Việt Nam 7/2018
87 Ứng dụng phương pháp Meta- Regression Analysis vào nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực kinh tế Nguyễn Phúc Quỳnh Như Nguyễn Anh Duy Kỷ yếu Hội thảo Khoa học cấp Khoa: "Vận dụng phương pháp giảng dạy tích cực trong đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực kinh tế - quản trị - tài chính - kế toán" 11/2017
88 Thực trạng phát triển dịch vụ Ngân hàng điện tử trong giai đoạn cách mạng công nghiệp 4.0 ở Việt Nam. Lâm Thị Hồng Hoa Nguyễn Phạm Hải Hà Kỷ yếu Hội thảo Khoa học cấp Khoa: "Nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp Việt Nam" 7/2018
89 Đánh giá sơ bộ về tính tích cực của sinh viên quản trị khách sạn UEF sau khi học môn Kỹ năng giải quyết vấn đề và làm việc nhóm (PDI) Nguyễn Phạm Hải Hà Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quốc gia ESR - 2018: "Nghiên cứu, đào tạo, ứng dụng trong lĩnh vực Quản trị - Tài chính - Ngân hàng và Kế toán - Kiểm toán đáp ứng nhu cầu hội nhập" 11/2017
90 Tác động của AEC và TPP đến hoạt động ngân hàng Việt Nam  
Tăng Mỹ Sang
Nguyễn Phạm Hải Hà Tạp chí Phát triển & Hội nhập
ISSN: 1859-428 X
Số 35-36 (45-46), tháng 07-10/2017
91 Bài 65 năm nhìn lại lịch sử lưu thông tiền tệ ở Việt Nam Lê Thị Mận Tạp chí Phát triển và Hội nhập số 30.
Mã số ISSN: 1859-428 X
09–10/ 2016
92 Phương pháp phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ trong hoạt động cấp tín dụng Lê Thị Thanh Hà Lê Chí Minh Tạp chí Kinh tế - Kỹ thuật số 15
ISSN:0866 - 7802
09/2016
93 Đinh vị vị trí thị trường bảo hiểm Việt Nam và giải pháp nhằm hội nhập Cộng đồng kinh tế Asean (AEC) do UEL tổ chức ngày 11/11/2016 Nguyễn Tiến Hùng Kỷ yếu hôi thảo khoa học “Định vị kinh tế Việt Nam trong cộng đồng kinh tế Asean (AEC)” do UEL tổ chức ngày 11/11/2016, NXB Đại học quốc gia TPHCM. ISBN: 978-604-73-4695-0 11/11/2016
94 Mối quan hệ giữa tăng trưởng tín dụng ngân hàng và tăng trưởng kinh tế tại Việt Nam. Lê Thị Mận Tạp chí Phát triển và Hội nhập số 31.
Mã số ISSN: 1859-428 X
11-12/2016
95 Thị trường bảo hiểm Việt Nam trong bối cảnh hội nhập AEC: Thực trạng và giải pháp Nguyễn Tiến Hùng Tạp chí Phát triển và Hội nhập số 31.
Mã số ISSN: 1859-428 X
11-12/2016
96 Chính sách tài khóa với tăng trưởng kinh tế việt nam Lê Thị Mận Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ số 175. ISSN: 1859-2805 12/2016
97 Chính sách tín dụng nhằm cơ cấu lại kinh tế nông nghiệp, nông thôn ở tỉnh Tây Ninh. Lê Thị Mận Tạp chí Phát triển và Hội nhập số 31
Mã số ISSN: 1859-428 X
01-02/2017
98 Developing Vietnam insurance market in international integration progression Nguyễn Tiến Hùng Hội thảo quốc tế “ Phát triển kinh tế Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế” do Đại học Thương Mại, Đại học Hải Phòng, Đại học Kinh tế Huế tổ chức tại Hải phòng.
NXB Hà Nội
ISBN: 978-604-55-2337-7
21/04/2017
99 Đào tạo nguồn nhân lực cho thị trường bảo hiểm Việt Nam trong bối cảnh hội nhập Nguyễn Tiến Hùng Hội thảo khoa học cấp thành phố “Bàn về nội dung và phương pháp giảng dạy lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng và Kế toán – Kiểm toán trong xu thế hội nhập”
NXB Kinh tế TP.HCM
ISBN: 978-604-922-479-9
08/04/2017
100 Bàn về vai trò và tiềm năng phát triển thị trường dịch vụ bảo hiểm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh trong bôi cảnh hội nhập Nguyễn Tiến Hùng Hội thảo khoa học cấp thành phố “Tìm kiếm các giải pháp kinh tế hữu hiệu, nhằm tạo bước phát triển đột phá cho Thành phố Hồ Chí Minh” 5/2017
101 Đào tạo theo hướng tiếp cận chuẩn mực kế toán quốc tế tại các trường đại học Việt Nam đáp ứng yêu cầu hội nhập Lâm Thị Hồng Hoa
Nguyễn Tiến Hùng
Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia "Đổi mới phương pháp đào tạo, cập nhật giáo trình giảng dạy môn kế toán phù hợp với yêu cầu cải cách kế toán trong giai đoạn mới" do Bộ Tài Chính tổ chức, NXB Lao Động, ISBN: 978-604-598-336-2   30/06/2017
102 Cải thiện thể chế để ngành ngân hàng tham gia TPP thuận lợi Lâm Thị Hồng Hoa
Tăng Mỹ Sang
Tạp chí Ngân hàng số 12
Mã số ISSN: 0866-7462
Tháng 6 /2016
103 Tài chính các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam khi gia nhập Cộng đồng kinh tế ASEAN Lâm Thị Hồng Hoa
Tăng Mỹ Sang
Tạp chí
Phát triển và Hội nhập số 28
ISSN 1859-428 X
05-06/2016
104 Giải pháp hạn chế và kiểm soát đô la hóa tiền đồng ở Việt Nam Lê Thị Mận
Nguyễn Thị Thu Hiếu
Tạp chí
Phát triển và Hội nhập số 28
ISSN 1859-428 X
05-06/2016
105 Thị trường tài chính Việt Nam trong giai đoạn mới Tăng Mỹ Sang Kỷ yếu hôi thảo khoa học "Gia nhập AEC, TPP: Cơ hội và thách thức cho thị trường bảo hiểm Việt Nam”, NXB Kinh tế TP.HCM. Số xác nhận ĐKXB: 1145-2016/CXBIPH/01-13/KTTPHCM. Quyết định số: 52/QĐ-NXBKTTPHCM cấp ngày 21/4/2016. Mã số ISBN: 978-604-922-320-4 5/2016
106 Thị trường bảo hiểm Việt Nam trước thềm TPP và giải pháp cho những bất cập Nguyễn Tiến Hùng Kỷ yếu hôi thảo khoa học "Gia nhập AEC, TPP: Cơ hội và thách thức cho thị trường bảo hiểm Việt Nam”, NXB Kinh tế TP.HCM. Số xác nhận ĐKXB: 1145-2016/CXBIPH/01-13/KTTPHCM. Quyết định số: 52/QĐ-NXBKTTPHCM cấp ngày 21/4/2016
Mã số ISBN: 978-604-922-320-4
5/2016
107 Giải pháp hạn chế nợ xấu tại các ngân hàng thương mại Việt Nam Lê Thị Mận
Trương Đức Thành
Tạp chí
Phát triển và Hội nhập số 27
ISSN 1859-428 X
03-04/2016
108 Nhận diện thị trường bảo hiểm Việt Nam trước thềm hội nhập TPP và giải pháp cho những bất cập Nguyễn Tiến Hùng Tạp chí
Phát triển và Hội nhập số 27
ISSN 1859-428 X
03-04/2016
109 Cải thiện thể chế để ngành Ngân hàng tham gia TPP thuận lợi Lâm Thị Hồng Hoa
Tăng Mỹ Sang
Kỷ yếu hội thảo khoa học “Tác động của Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương: thách thức mờ trong thương mại quốc tế của Việt Nam” do Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM tổ chức tại TP. HCM 20/04/2016
110 Liệu Việt Nam có cơ hội thành công khi tham gia TPP Lê Thị Mận
Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Nguyễn Nhi Quang
Kỷ yếu hội thảo khoa học “Tác động của Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương: thách thức mờ trong thương mại quốc tế của Việt Nam” do Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM tổ chức tại TP. HCM 20/04/2016
111 Nhận diện thị trường bảo hiểm Việt Nam trước thềm hội nhập TPP và giải pháp cho những bất cập Nguyễn Tiến Hùng Kỷ yếu hội thảo khoa học “Tác động của Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương: thách thức mờ trong thương mại quốc tế của Việt Nam” do Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM tổ chức tại TP. HCM 20/04/2016
112 Nhận diện những bất cập và giải pháp cho thị trường bảo hiểm Việt nam trong giai đoạn hội nhập mới Nguyễn Tiến Hùng Tạp chí
Phát triển và Hội nhập số 26
ISSN 1859-428 X
01-02/2016
113 Nhận diện thách thức và giải pháp cho thị trường bảo hiểm Việt Nam trong bối cảnh hội nhập TPP Nguyễn Tiến Hùng Hội thảo khoa học “Tác động của Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) đến nền kinh tế Việt Nam và khu vực” do Đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia TP.HCM) và Viện Nghiên cứu Phát triển TP.HCM (UBND TP.HCM) tổ chức tại TPHCM 28/12/2015
114 Hội nhập AEC, TPP và vấn đề đào tạo nguồn nhân lực cho thị trường bảo hiểm Việt Nam Nguyễn Tiến Hùng “Hội nhập AEC, TPP và vấn đề đào tạo nguồn nhân lực cho thị trường bảo hiểm Việt Nam” do Cục Quản Lý Giám Sát Bảo Hiểm – Bộ Tài chính tổ chức tại Hà Nội 2/11/2015
115 Phòng chống rửa tiền: Những vấn đề còn nan giải Lê Thị Mận
Nguyễn Thanh Giang
Tạp chí
Phát triển và hội nhập Số 25(35)
ISSN 1859-428 X
11-12/2015
116 Mô hình ngân hàng Hồi giáo: Kinh nghiệm cho hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam khi gia nhập cộng đồng kinh tế ASEAN Tăng Mỹ Sang Tạp chí
Phát triển và hội nhập Số 25(35)
ISSN 1859-428 X
11-12/2015
117 Tác động của chính sách tiền tệ đến thị trường chứng khoán: Bằng chứng tại Việt Nam. Nguyễn Hữu Tuấn Dương Ngọc Mai Phương (K2011)
Vũ Thị Phương Anh (K2011)
Đỗ Thị Trúc Đào (K2011)
Tạp chí
Phát triển và hội nhập Số 25(35)
ISSN 1859-428 X
11-12/2015
118 Hoàn thiện hoạt động đào tạo chuyên ngành bảo hiểm nhằm đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực bảo hiểm Nguyễn Tiến Hùng Tạp chí
Phát triển và Hội nhập số 25 (35)
ISSN 1859-428 X
11-12/2015
119 Độ nhạy cảm rủi ro kiệt giá tài chính lên giá trị ngành: phân tích trải nghiệm ở Việt Nam Nguyễn Hữu Tuấn Nguyễn Thanh Tuyến (K2011)
Võ Ngọc Thanh Tuyền (K2011)
Hà Hiểu Dinh
Tạp chí
Phát triển và hội nhập Số 24 (34)
ISSN 1859-428 X
09-10/2015
120 Nguồn nhân lực việt nam khi gia nhập cộng đồng kinh tế ASEAN Lâm Thị Hồng Hoa
Tăng Mỹ Sang
Hội thảo khoa học “Cộng đồng kinh tế ASEAN, cơ hội và thách thức cho các doanh nghiệp Việt Nam” do UEF tổ chức 12/8/2015
121 Trục lợi bảo hiểm và chống trục lợi bảo hiểm trên thị trường bảo hiểm thương mại Việt Nam: Từ lý thuyết đến thực tiễn Nguyễn Tiến Hùng Tạp chí
Phát triển và Hội nhập số 23
ISSN 1859-428 X
07-08/ 2015
122 Thực trạng đầu tư góp vốn, công ty con, Công ty liên kết của các NHTM – Nhìn từ số liệu báo cáo tài chính Lâm Thị Hồng Hoa Hội thảo khoa học “Quan hệ sở hữu giữa tổ chức tín dụng và các công ty con - Công ty liên kết: Thực trạng và giải pháp 2014
123 Xoay quanh vấn đề đào tạo chuyên ngành bảo hiểm tại các cơ sở đào tạo đại học Việt Nam, Nguyễn Tiến Hùng Hội thảo khoa học "Công tác đào tạo theo hướng chuẩn hóa cán bộ ngành bảo hiểm thương mại ở Việt Nam" - Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam và Trường Đại học kinh tế quốc dân tổ chức tại Hà Nội. Kỷ yếu hội thảoNXB đại học kinh tế quốc dân – 10/2014 10/2014
124 Giám sát an toàn tài chính đối với các doanh nghiệp bảo hiểm ở Việt Nam Nguyễn Tiến Hùng PGS-TS Hoàng Trần Hậu Tạp chí
Phát triển và Hội nhập Số 11
ISSN 1859-428 X
7,8/2013
125 Thực hiện đề án “ Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng” giai đoạn 2011-2012 X Tạp chí
Công nghệ Ngân hàng số 87
6/2013
126 Thực hiện kiểm soát nội bộ đối với quá trình quản lý rủi ro lãi suất của các NHTM Việt Nam  
Lâm Thị Hồng Hoa
Kỷ yếu hội thảo khoa học “Phân tích rủi ro lãi suất trong hoạt động của các NHTM trên địa bàn Tp.HCM và biện pháp phòng ngừa” 2013
127 Cơ chế truyền dẫn chính sách tiền tệ ở Việt Nam tiếp cận theo mô hình SVAR Nguyễn Hữu Tuấn GS.TS. Trần Ngọc Thơ Tạp chí
Phát triển và hội nhập Số10 (20)
ISSN 1859-428 X
5-6/2013
128 Minh bạch chính sách tiền tệ và truyền dẫn lãi suất bán lẻ ở Việt Nam Nguyễn Hữu Tuấn PGS.TS. Nguyễn Thị Ngọc Trang Tạp chí
Phát triển và hội nhập Số 15 (25)
ISSN 1859-428 X
3-4/2013
129 Tác động tỷ giá hối đoái và thu nhập quốc dân đến cán cân thương mại tiếp cận theo mô hình VECM Nguyễn Hữu Tuấn Nguyễn Huỳnh Minh Nguyệt (K2010)
Mai Diễm Phương (K2010)
Dương Thảo Nguyên (K2010)
Đỗ Thanh Hà (K2010)
Lâm Ngọc Phương Thảo (K2010)
Tạp chí
Phát triển và hội nhập Số 15 (25)
ISSN 1859-428 X
3-4/2013
130 Mối quan hệ nợ nước ngoài và tăng trưởng kinh tế Việt nam Nguyễn Hữu Tuấn Tạp chí
Phát triển và hội nhập Số 4
ISSN 1859-428 X
 6/2012
131 Kế toán công cụ tài chính của các NHTM, những vướng mắc từ góc nhìn chính sách Lâm Thị Hồng Hoa Tạp chí
Công nghệ Ngân hàng số 67
10/2011
132 Giám sát an toàn tài chính đối với doanh nghiệp bảo hiểm: Mô hình các các thị trường phát triển và vấn đề vận dụng ở Việt Nam Nguyễn Tiến Hùng Võ Đình Trí Tạp chí
Nghiên cứu Tài chính – Marketing
số 2
01/2011
133 An Ninh kinh tế trên thị trường chứng khoán Lâm Thị Hồng Hoa Kỷ yếu hội thảo khoa học “Thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2010 cơ hội và thách thức” 2010
134 Nhìn lại chặng đường 10 năm của thị trường bảo hiểm Việt Nam Nguyễn Tiến Hùng Tạp chí
Phát Triển Kinh Tế số 24
10/2010
TIN LIÊN QUAN