Công bố Khoa học

Danh mục các công trình nghiên cứu khoa học của Giảng viên

29/09/2020

1. GIÁO TRÌNH – SÁCH

STT TÊN TÀI LIỆU CHỦ BIÊN ĐỒNG TÁC GIẢ NHÀ XUẤT BẢN THỜI GIAN XUẤT BẢN
1 Impact of AI on Vietnam commercial bank system ThS. Tăng Mỹ Sang ThS. Nguyễn Tiến Hùng Lap Lambert Academic Publishing 9/2020
2 Kế toán tài chính 1 Lê Thị Thanh Hà UEF – Lưu hành nội bộ 7/2016
3 Giáo trình Tài chính quốc tế Tăng Mỹ Sang NXB Kinh Tế TP.HCM 5/2016
4 Lý thuyết Tài chính - Tiền tệ
(Tóm tắt và câu hỏi ôn tập)
Lê Thị Mận UEF – Lưu hành nội bộ 1/2016
5 Ngân hàng thương mại.
(Tóm tắt và câu hỏi ôn tập và bài tập)
Lê Thị Mận UEF – Lưu hành nội bộ 1/2016
6 Thanh toán quốc tế.
(Tóm tắt và câu hỏi ôn tập và bài tập)
Lê Thị Mận UEF – Lưu hành nội bộ 1/2016
7 Thị trường bảo hiểm (Workbook) Nguyễn Tiến Hùng UEF – Lưu hành nội bộ 1/2016
8 Giáo trình “Thị trường bảo hiểm” Nguyễn Tiến Hùng UEF – Lưu hành nội bộ 2013/2016
9 Giáo trình “Thị trường tài chính” Nguyễn Tiến Hùng
Từ Cao Ánh
UEF – Lưu hành nội bộ 2012/2016
10 Giáo trình “Kế toán ngân hàng thương mại” Lâm Thị Hồng Hoa UEF – Lưu hành nội bộ 2010
11 Giáo trình “Nguyên lý thực hành bảo hiểm” Nguyễn Tiến Hùng UEF – Lưu hành nội bộ 2009
2. ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
STT TÊN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU CHỦ NHIỆM THÀNH VIÊN CẤP - ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN THỜI GIAN THỰC HIỆN
1 Các yếu tố tác động đến khả năng sinh lợi và ổn định ngân hàng của hệ thống NHTM Việt Nam Tăng Mỹ Sang Cấp trường Trường ĐH Kinh tế Tài chính TP.HCM - UEF
QĐ 57, 15/6/2020
6/2019
2 Các nhân tố ảnh hưởng tới tâm lý tích cực và hiệu suất làm việc của nhân viên khi tham gia lập dự toán ngân sách Nguyễn Phúc Quỳnh Như Nguyễn Hoàng Phượng Cấp trường Trường ĐH Kinh tế Tài chính TP.HCM - UEF
Ngày 10/09/2019; 285/QĐ-UEF
9/2019
3 Nghiên cứu thực trạng mức độ công bố thông tin trách nhiệm xã hội của các công ty niêm yết trên TTCK Việt Nam Hà Thị Thủy Cấp trường Trường ĐH Kinh tế Tài chính TP.HCM - UEF 01/2019
4 Mở rộng tín dụng ngân hàng góp phần phát triển kinh tế thành phố Hồ Chí Minh Lê Thị Mận Đoàn Văn Công
Đào Thị Lan Hương
Trương Đức Thành
Ngô Hoàng Dũng
Cấp trường Trường ĐH Kinh tế Tài chính TP.HCM - UEF
53/QĐ-UEF (09/2/2018)
01/2018
5 Tài trợ xuất khẩu tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam Lê Thị Mận Cấp trường Trường ĐH Kinh tế Tài chính TP.HCM - UEF
Mã số 50201 – 01/2016
2015 – 2016
Nghiệm thu 4/10/16
 6 Nghiên cứu tác động của TPP và AEC đến ngành ngân hàng Việt Nam TS Lâm Thị Hồng Hoa Tăng Mỹ Sang
ThS Phạm Văn Khánh
Phạm Thanh Bình
Nguyễn Phạm Hải Hà
Cấp trường – Trường ĐH Kinh tế Tài chính TP.HCM 04/2016- 03/2017
7 Quan hệ sở hữu giữa các TCTD và công ty con, công ty liên kết: Thực trạng và giải pháp Lâm Thị Hồng Hoa Cấp ngành - Ngân hàng nhà nước Việt Nam. Mã số DTNH27-2013 Nghiệm thu -6/2015
8 Các Yếu Tố Quyết Định Lãi Suất Biên: Nghiên Cứu Tại Hệ Thống Ngân Hàng Thương Mại Việt Nam Nguyễn Hữu Tuấn Cấp Trường - ĐH Kinh tế TP.HCM
Mã số CS-2014-69
Nghiệm thu ngày 16/01/14.
9 Nghiên Cứu Các Yếu Tố Tác Động Đến Khả Năng Hấp Thụ FDI Của Việt Nam Nguyễn Hữu Tuấn Cấp Trường - ĐH Kinh tế TP.HCM
Mã số: CS-2014-16
Nghiệm thu ngày 25/12/2014.
10 Minh bạch chính sách tiền tệ và truyền dẫn lãi suất bán lẻ ở Việt Nam Nguyễn Hữu Tuấn Cấp Trường - ĐH Kinh tế TP.HCM
Mã số CS-2014-23
Nghiệm thu tháng 11/2013.
11 Nghiên cứu tác động chính sách tiền tệ lên nền kinh tế Việt Nam Nguyễn Hữu Tuấn Cấp Trường - ĐH Kinh tế TP.HCM
Mã số CS-2012-19
Nghiệm thu tháng 9/2013.
12 Cơ chế truyền dẫn chính sách tiền tệ ở Việt Nam Nguyễn Hữu Tuấn Cấp Trường - ĐH Kinh tế TP.HCM
Mã số CS- 2013-21
Đề tài nghiệm thu tháng 1/2013.
13 Nghiên cứu sơ thảo phá giá tiền tệ và một số khuyến nghị chính sách cho Việt Nam Nguyễn Hữu Tuấn Cấp Trường - ĐH Kinh tế TP.HCM
Mã số: CS-2011-14
Đề tài nghiệm thu ngày 8/5/12.
14 Mua bán sáp nhập ngân hàng Lâm Thị Hồng Hoa Cấp trường – TrườngĐại học Ngân hàng TP.HCM Nghiệm thu tháng 2/2010
TIN LIÊN QUAN